Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1586 · Visa register
Förordning (1993:1586) om finansieringsverksamhet
Departement: Finansdepartementet BE
Utfärdad: 1993-12-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:918
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2004:329
Upphävd: 2004-07-01
1 § Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs beträffande 1. innehållet i en sådan verksamhetsplan som avses i 2 kap. 2 § andra stycket lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet. 2. vilken verksamhet ett kreditmarknadsföretag får bedriva och vad dess bolagsordning eller stadgar skall innehålla enligt 3 kap. 4 § samma lag. 3. vilka uppgifter som skall antecknas i en sådan förteckning som avses i 3 kap. 10 § tredje stycket samma lag, 4. vilka upplysningar som ett kreditmarknadsföretag skall lämna till Finansinspektionen enligt 5 kap. 2 § första stycket 1 samma lag, 5. brottsförebyggande åtgärder hos ett kreditmarknadsföretag enligt 5 kap. 2 § första stycket 3 samma lag, 6. ett kreditmarknadsföretags förvaring och inventering av värdehandlingar enligt 5 kap. 2 § första stycket 2 samma lag, 7. de uppgifter som ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt lagen om finansieringsverksamhet skall innehålla, 8. ett kreditmarknadsföretags största tillåtna valutaposition enligt 4 kap. 2 § samma lag. Förordning (1997:473). 2 § Ett utländskt kreditinstitut som skall driva verksamhet enligt 2 kap. 9 § 1 och 10 § lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag skall anmäla till Finansinspektionen när institutet påbörjar sin verksamhet i Sverige. 3 § Har upphävts genom förordning (2001:918). Övergångsbestämmelser 1993:1586 1. Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646). 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1992:764) om kreditaktiebolag och finansbolag. 3. Den gamla förordningen tillämpas fortfarande beträffande sådana kreditaktiebolag och finansbolag som omfattas av punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag. 1995:1603 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. 2. I fråga om förhållanden som avser räkenskapsår vilket har inletts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.