Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:148 · Visa register
Lag (1993:148) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Departement: Finansdepartementet PP
Utfärdad: 1993-03-18
Ikraft: 1993-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1425
Upphävd: 1994-01-01
För tiden den 1 april 1993--den 31 december 1993 skall i stället för bestämmelserna om statsrådens arvoden i 1 § lagen (1991:359) om statsrådens arvoden m. m. gälla att arvodet till statsministern skall betalas med 48 788 kronor i månaden och att arvodet till övriga statsråd skall betalas med 45 025 kronor i månaden. Arvodena skall dock för angiven tid höjas med det belopp som motsvarar den genomsnittliga höjning av månadslönen som för tid fr. o. m. den 1 april 1993 kan tillkomma de statstjänstemän som anges i 3 § första stycket lagen (1988:589) om ersättning m. m. till riksdagens ledamöter. Övergångsbestämmelser 1993:1425 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994, då lagen (1993:148) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m. m. skall upphöra att gälla. 2. Om beslut enligt 1 § första stycket inte föreligger vid den tidpunkt då underlag för utbetalning av arvode till statsråd senast måste finnas, skall arvodet för den månaden betalas med 48 788 kronor till statsministern och med 45 025 kronor till övriga statsråd. Beloppen skall räknas av från de högre belopp som Statsrådsarvodesnämnden kan komma att fastställa för samma månad.