Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1426 · Visa register
Lag (1993:1426) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1993-12-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1587
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2012:883
Upphävd: 2013-01-01
Uppgift, m.m. 1 § Riksdagens arvodesnämnd ska 1. i enlighet med 3 kap. 1 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter fastställa det belopp för månad som ledamotsarvode ska betalas med, 2. i enlighet med 13 kap. 16 § samma lag besluta om jämkning av inkomstgaranti och 13 kap. 27 § samma lag besluta om utbetalning av inkomstgaranti på nytt, samt 3. i enlighet med 9 kap. 12 a § den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet besluta om jämkning av inkomstgaranti och 9 kap. 23 § samma lag besluta om utbetalning av inkomstgaranti på nytt. Nämnden ska ange vilka överväganden som föranlett beslutet. Nämnden är en myndighet under riksdagen. Lag (2009:1587). Sammansättning 2 § Nämnden består av tre ledamöter. En av dem är ordförande. Organisation 3 § Nämnden har en sekreterare. Ärendenas handläggning 4 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. I ärende som avses i 1 § är nämnden beslutför när alla ledamöter är närvarande. 5 § Nämnden får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller någon annan som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden. 6 § Nämnden skall genast underrätta riksdagsförvaltningen om beslut som avses i 1 §. Lag (2000:430). Förordnande av ledamöter, m.m. 7 § Ordförande och övriga ledamöter utses av riksdagsstyrelsen för en bestämd tid. Lag (2000:430). 8 § Sekreterare utses av nämnden. Överklagande 9 § Nämndens beslut om ledamotsarvode enligt 1 § första stycket 1 får inte överklagas. Nämndens beslut som rör inkomstgaranti enligt 1 § första stycket 2 och 3 överklagas enligt 16 kap. 2 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter eller 12 kap. 1 § den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet. Lag (2009:1587). Arvoden för uppdrag i nämnden 10 § Nämndens ledamöter och sekreterare skall erhålla de arvoden för sina uppdrag som riksdagsförvaltningen bestämmer. Lag (2000:430). Övergångsbestämmelser 1993:1426 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Riksdagens förvaltnings- styrelse får dock från och med den 14 december 1993 utse ordförande och övriga ledamöter i nämnden.