Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:126 · Visa register
Lokalradioförordning (1993:126)
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1993-02-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:568
Ikraft: 1993-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1061
Upphävd: 2010-08-01
1 § En kungörelse enligt 5 kap. 3 § radio- och TV-lagen (1996:844) skall införas i ortstidning i sändningsområdet i enlighet med bestämmelserna i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. Kungörelsen skall innehålla de uppgifter som anges i 5 kap. 3 § radio- och TV-lagen samt övriga villkor för tillståndet. Sista dag för ansökan får inte sättas tidigare än sex veckor efter kungörandet. Förordning (2002:705). 2 § Ansökan om tillstånd skall ges in till Radio- och TV- verket. Den skall innehålla 1. sökandens namn, firma eller motsvarande, adress samt personnummer eller organisationsnummer, 2. sådana uppgifter om aktie- eller andelsinnehav eller avtal som behövs för prövningen enligt 5 kap. 4 § radio- och TV-lagen (1996:844) och de övriga uppgifter av betydelse för den prövningen som sökanden känner till, och 3. sådana uppgifter som behövs för prövningen enligt 5 kap. 8 § radio- och TV-lagen. Ansökan skall göras skriftligen på blankett som fastställs av Radio- och TV-verket och avges på heder och samvete. Förordning (2001:275). 3 § En sökande skall lämna Radio- och TV-verket de ytterligare uppgifter som verket begär och som behövs för att pröva ansökan. Sådana uppgifter skall lämnas på heder och samvete. Förordning (2001:275). 4 § Om det finns mer än en sökande när ansökningstiden gått ut, skall Radio- och TV-verket skriftligen meddela sökandena att de har möjlighet att inom en viss angiven tid, som inte får understiga fyra veckor, samordna sina ansökningar. Förordning (2004:568). 5 § Har upphävts genom förordning (2001:275). 6 § Ett beslut om tillstånd att sända lokalradio skall innehålla uppgift om sändningsområdets omfattning, tillståndstiden och övriga villkor för tillståndet samt om den årliga avgiften för tillståndet. I beslutet skall upplysning lämnas om att användningen av radiosändare kräver särskilt tillstånd. Förordning (2001:275). 7 § Ansökan om medgivande enligt 5 kap. 16 § radio- och TV-lagen (1996:844) skall göras skriftligen hos Radio- och TV-verket. Förordning (2001:275). 8 § Sådana uppgifter som avses i 9 kap. 7 § radio- och TV-lagen (1996:844) skall lämnas på heder och samvete. Förordning (2001:275). 9 § Har upphävts genom förordning (2001:275).