Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1061 · Visa register
Förordning (1993:1061) om vissa sanktioner avseende Angola
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1993-09-30
Ikraft: 1993-10-07
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1669
Upphävd: 1995-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Bestämmelserna i denna förordning meddelas för att Sverige skall kunna uppfylla sina åtaganden enligt FN:s säkerhetsråds resolution nr 864 (1993) den 15 september 1993 som syftar till att förhindra försäljning och leverans av krigsmateriel samt petroleum och petroleumprodukter till UNITA (Uni~ao Nacional para la Independ^encia Total de Angola). 2 § Med krigsmateriel och liknande materiel avses i denna förordning materiel som är upptagen i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel. Förbud mot handel med vissa varor 3 § Krigsmateriel och liknande materiel samt petroleum och petroleumprodukter får inte föras ut ur Sverige, om bestämmelselandet är Angola. 4 § Krigsmateriel och liknande materiel samt petroleum och petroleumprodukter får inte föras in i Angola. 5 § Efter beslut av regeringen i det enskilda fallet får dock varor som anges i 3 och 4 §§ föras in i Angola vid sådana platser i landet som FN:s generalsekreterare lämnat uppgift om. Regeringen kan också, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet medge undantag från förbuden i 3 och 4 §§. Gemensamma bestämmelser 6 § En svensk medborgare som utomlands utför en handling som är förbjuden enligt 3 eller 4 § döms enligt lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap. 5 a § första och andra styckena nämnda balk.