Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:1057 · Visa register
Förordning (1993:1057) om viss uppgifts- skyldighet inom hälso- och sjukvården
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1993-09-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:883
Ikraft: 1993-11-01
Tidsbegränsad: 2001-10-01
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser om uppgiftsskyldighet enligt lagen (1998: 543) om hälsodataregister för den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården. Förordning (1998:1334). 2 § Av lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att de uppgifter som lämnas enligt denna förordning får användas endast för framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av hälso- och sjukvård samt forskning och epidemiologiska undersökningar. Förordning (1998:1334). Uppgifter från hälso- och sjukvården 3 § Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården skall senast den 31 maj varje år till Socialstyrelsen lämna uppgifter om de patienter som under föregående år har skrivits ut från sluten vård och om patienter som under samma tid har vårdats i öppen vård om vården tidigare vanligen meddelades i den slutna vården. Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården skall också en gång varje år lämna uppgifter till Socialstyrelsen om de patienter som en viss dag är inskrivna för geriatrisk eller psykiatrisk sluten vård. Socialstyrelsen bestämmer vilken dag som uppgifterna skall avse. Förordning (1998:1334). 4 § För varje patient som avses i 3 § skall de uppgifter lämnas som får finnas registrerade enligt förordningen (1993:1058) om sjukvårdsregister hos Socialstyrelsen för forskning och statistik. Verkställighetsföreskrifter 5 § Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården skall till Läkemedelsverket fortlöpande lämna uppgifter om biverkningar från läkemedel och andra varor på vilka läkemedelslagen (1992:589) tillämpas. Uppgifter skall särskilt lämnas om 1. dödsfall som misstänks vara läkemedelsframkallade, 2. andra misstänkta allvarliga, nya eller oväntade biverkningar, och 3. sådana biverkningar som synes öka i frekvens. Förordning (1998:1334). 6 § För varje biverkning som avses i 5 § skall de uppgifter lämnas som får finnas registrerade enligt förordningen (1997:143) om biverkningsregister angående läkemedel. Förordning (1998:1334). Verkställighetsföreskrifter 7 § Uppgifter om diagnoser och åtgärder samt orsaker till skador och förgiftningar skall lämnas enligt de klassifikationssystem som Socialstyrelsen bestämmer. Socialstyrelsen får också i övrigt meddela föreskrifter om hur uppgiftsskyldigheten till styrelsen skall fullgöras och besluta andra föreskrifter om verkställighet av denna förordning såvitt avser uppgiftslämnande till styrelsen. Läkemedelsverket får meddela motsvarande föreskrifter såvitt avser uppgiftslämnande till verket. Förordning (1996:1292). Övergångsbestämmeöser 1993:1057 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993 och gäller till utgången av maj månad 1997. 2. Uppgifter enligt förordningen skall lämnas för åren från och med år 1984 om inte Socialstyrelsen medger undantag härifrån. Styrelsen skall före utgången av mars 1994 meddela tidpunkt för att fullgöra denna uppgiftsskyldighet. 1994:1519 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995 och gäller till utgången av maj månad 1997.