Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:815 · Visa register
Förordning (1992:815) om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1992-06-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:230
Ikraft: 1992-07-01
1 § De författningar som har beslutats av regeringen eller Universitets- och högskoleämbetet och som har kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling (UHÄ-FS) före den 15 juni 1992 skall, med de undantag som anges i 2 §, upphöra att gälla vid utgången av juni 1992. 2 § Följande författningar i UHÄ-FS undantas från upphävande enligt 1 §: 1. förordningen 1983-02-03 (UHÄ-FS 1983:6) om undantag från visst krav för innehav av assistenttjänst, 2. förordningen 1983-06-02 (UHÄ-FS 1983:45) om resekostnadsersättning och traktamente för deltagare i kurser för instruktörer för näringsliv och förvaltning inom sektorn för undervisningsyrken, 3. förordningen 1986-05-15 (UHÄ-FS 1986:17) om tjänsteförening för lärare och ackompanjatör vid högre musikutbildning, 4. förordningen 1988-06-02 (UHÄ-FS 1988:18) med bestämmelser för International Science Programs, Uppsala, 5. förordningen 1989-06-01 (UHÄ-FS 1989:21) om medel för internationalisering av forskning, 6. förordningen 1990-05-03 (UHÄ-FS 1990:8) om demografiska databasen vid Universitetet i Umeå. Förordning (2008:230). 3 § Av övergångsbestämmelserna till följande förordningar följer att vissa av Universitets- och högskoleämbetets upphävda föreskrifter ändå övergångsvis skall fortsätta att tillämpas: 1. förordningen (1992:716) om ändring i högskoleförordningen (1977:263), 2. förordningen (1992:717) om ändring i förordningen (1976:536) om utbildningsbi drag för doktorander, 3. förordningen (1992:721) om ändring i förordningen (1981:516) om studiedokumen tation och statistik rörande högskolestuderande, 4. förordningen (1992:727) om ändring i förordningen (1985:310) om doktorandtjän ster, 5. förordningen (1992:728) om ändring i förordningen (1985:681) om preparandutbildning i svenska, 6. förordningen (1992:729) om ändring i förordningen (1985:682) om antagning av utomnordiska gäststuderande och invandrarstuderande till grundläggande högskoleutbildning m.m. Övergångsbestämmelser 1993:922 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Ledamöter i styrelserna för de inrättningar vilkas instruktioner upphör att gälla genom denna förordning kvarstår som ledamöter under den tid som de utsetts för, om inte det universitet eller den högskola till vilken inrättningen hör bestämmer något annat.