Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:524 · Visa register
Lag (1992:524) om upphörande av försöken med förkortad grundutbildning av värnpliktiga
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1992-06-04
Ikraft: 1992-07-01
Lagen (1989:402) om försök med förkortad grundutbildning av värnpliktiga skall upphöra att gälla. En värnpliktig som vid denna lags ikraftträdande omfattas av försöken med förkortad grundutbildning och som då inte slutligt fullgjort sin grundutbildning skall tas ut till en utbildningsreserv enligt 4 a § värnpliktslagen (1941:967). Om det är av väsentlig betydelse för den värnpliktige att fullgöra värnpliktsutbildning, kan han dock, med tillämpning av 4 b § värnpliktslagen, i stället tas ut för utbildning enligt 27 § 1 mom. den lagen.