Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:516 · Visa register
Förordning (1992:516) med instruktion för Försvarets förvaltningshögskola
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1992-05-27
Övrigt: Rättelseblad SFS 1992:516 har iakttagits.
Ikraft: 1992-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:713
Upphävd: 1994-07-01
Uppgifter 1 § Försvarets förvaltningshögskola har till uppgift att bedriva utbildning av civila och militära chefer samt annan personal vid myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde i fråga om allmän administration, personal-, ekonomi-, materiel-, fortifikations- och fastighetsadministration samt inom underhålls- och förnödenhetsområdena. Skolan får även genomföra utbildning för övriga delar av totalförsvaret. 2 § Försvarets förvaltningshögskola skall också bedriva forskning, metodikstudier och utvecklingsarbete inom sitt utbildningsområde. 3 § Skolan får ta ut avgift för sin verksamhet. Verksförordningens tillämpning 4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Försvarets förvaltningshögskola med undantag av 18, 19, 23 och 24 §§. Förordning (1993:1182). Myndighetens ledning 5 § Chef för Försvarets förvaltningshögskola är skolchefen. När skolchefen inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den tjänsteman som han bestämmer. Styrelsen 6 § Styrelsen för Försvarets förvaltningshögskola består av högst elva ledamöter, skolchefen medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Personalföreträdare 7 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Försvarets förvaltningshögskola. Styrelsens ansvar och uppgifter 8 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen pröva följande frågor enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning: 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning, 2. disciplinansvar, 3. åtalsanmälan, 4. avstängning och läkarundersökning. Styrelsen skall också besluta om allmän inriktning av utbildningen vid skolan samt i viktigare frågor om forskning, metodikstudier och utveckling. Tjänstetillsättning m. m. 9 § Skolchefen förordnas av regeringen för en bestämd tid. Andra tjänster tillsätts av myndigheten. 10 § Andra styrelseledamöter än skolchefen utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande. Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Förordnandena ges för en bestämd tid.