Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:395 · Visa register
Förordning (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1992-05-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:1013
Ikraft: 1992-06-15
Inledande bestämmelser 1 § I lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall finns föreskrifter om att kommuner och regioner får bedriva uppdragsutbildning som i fråga om art och nivå motsvarar den verksamhet kommunen eller regionen får bedriva inom skolväsendet. Denna förordning innehåller ytterligare föreskrifter om uppdragsutbildning. Förordning (2019:1013). 2 § I förordningen avses med – reguljär utbildning: utbildning i gymnasieskolan, kommunal vuxenut-bildning eller särskild utbildning för vuxna, och – ordinarie elever: elever i gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna. Förordning (2016:453). 3 § Uppdragsutbildning får inte försämra förutsättningarna för den reguljära utbildningen och möjligheterna att få sådan utbildning. 4 § Deltagare i uppdragsutbildning kan undervisas tillsammans med ordinarie elever (samundervisning) eller i egna grupper (separat uppdragsutbildning). Samundervisning skall följa gällande föreskrifter för respektive utbildning. Betyg 5 § De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg enligt bestämmelserna för jämförbar reguljär utbildning i gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna om 1. uppdragsutbildningen följer en eller flera av de kurs- eller ämnesplaner som gäller för den jämförbara reguljära utbildningen, och 2. lärarna har en kompetens som motsvarar vad som gäller för lärare inom den jämförbara reguljära utbildningen. Förordning (2016:453). 6 § Har upphävts genom förordning (2011:312). Övergångsbestämmelser 2011:312 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. 2. Vid tillämpningen av förordningen ska vuxenutbildning för utvecklingsstörda jämställas med särskild utbildning för vuxna och svenskundervisning för invandrare jämställas med utbildning i svenska för invandrare.