Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1467 · Visa register
Förordning (1992:1467) med instruktion för Vägverket
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1992-12-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:328
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:652
Upphävd: 1997-09-01
Uppgifter 1 § Vägverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om väghållning och säkerheten i vägtrafiken. Verkets huvuduppgifter är att 1. svara för statens väghållning, 2. svara för det samlade trafiksäkerhetsarbetet, 3. svara för planeringen av de statliga vägarna och det nationella trafiksäkerhetsarbetet, 4. fördela statsbidrag till vägar, 5. sköta sådana frågor om kollektivtrafik på väg när det gäller fördelning av bidrag och utredningsarbete som inte sköts av någon annan myndighet, 6. ha tillsyn över viss väghållning, 7. främja ett miljöanpassat vägtrafiksystem och en miljöanpassad fordonstrafik. Vidare skall Vägverket initiera, planera och stödja tillämpad samhällsmotiverad forskning och utveckling inom sitt verksamhetsområde. Verket skall därvid utarbeta program för forskning och utveckling inom området i samverkan med andra berörda forskningsstödjande myndigheter, dokumentera den forskning verket stödjer, informera om forskningsresultaten samt svara för att forskningen utvärderas. Förordning (1994:613). 2 § Vägverket ansvarar också för 1. bil- och körkortsregistreringen, 2. frågor om körkort, förarutbildning och förarprov, 3. frågor om trafik på väg och i terräng, 4. frågor om fordons beskaffenhet och utrustning, 5. information om trafiksäkerhet. Vägverket svarar även för frågor om yrkestrafik och internationella transporter samt handikappanpassning av kollektiva färdmedel och terminaler. Verket svarar för kansligöromålen åt Buss- och taxivärderingsnämnden. 3 § Vägverket skall tillhandahålla underlag för tillämpning av plan- och bygg- lagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m. Verket skall vidare inom sitt verksamhetsområde underlätta handikappades resor. 4 § Vägverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt. Utöver vad som anges i första stycket får Vägverket, inom mark- och anläggningsområdet, utföra uppdrag som rör vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, parker samt vatten- och avloppsledningar och därmed jämförbara objekt. Förordning (1995:286). 5 § Vägverket får, med de begränsningar som följer av datalagen (1973:289) och sekretesslagen (1980:100), sälja uppgifter till myndigheter och enskilda ur det bilregister som verket för enligt bilregisterkungörelsen (1972:599). Uppgifter får lämnas ut på terminal, på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt. Grunderna för prissättningen bestäms av Vägverket. Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden får inte säljas, om de kan antas utgöra ett hot mot den registrerades personliga integritet. Om den registrerade har anmält till Vägverket att han eller hon önskar att uppgifterna inte används för direktreklam, får de inte säljas för sådant ändamål. 6 § En tjänsteman hos väg- och trafikregionen är på begäran av länsstyrelsen skyldig att som föredragande eller på något annat sätt delta i länsstyrelsens handläggning av ärenden som har samband med väg- och trafikregionens uppgifter. Verksförordningens tillämpning 7 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Vägverket med undantag av 3, 4, 6, 7, 9 och 17 §§. Förordning (1996:328). Vägverkets ledning 8 § Vägverket leds av en styrelse. Den består av lägst fem och högst nio personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Styrelsen ansvarar för myndighetens verksamhet. Generaldirektören är under styrelsen chef för Vägverket. Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Förordning (1996:328). 9 § har upphävts genom förordning (1996:328). Organisation 10 § För Vägverkets regionala förvaltning finns väg- och trafikregioner till det antal som Vägverket bestämmer. För yrkestrafikfrågor finns en nämnd och för handikappfrågor finns en rådgivande delegation. Vägverket bestämmer själv sin organisation i övrigt. Förordning (1996:328). 11 § har upphävts genom förordning (1996:328). Nämnden för yrkestrafikfrågor och den rådgivande delegationen för handikappfrågor 12 § Nämnden för yrkestrafikfrågor har till uppgift att följa utvecklingen på yrkestrafikområdet och ge förslag till åtgärder. Den rådgivande delegationen för handikappfrågor har till uppgift att hjälpa Vägverket i sådana frågor om handikappanpassning av färdmedel och terminaler som är av större vikt. 13 § Nämnden för yrkestrafikfrågor består av Vägverkets generaldirektör, eller den han utser, ordförande, samt företrädare för Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket, länsstyrelserna, Svenska busstrafikförbundet, Svenska lokaltrafikföreningen, Svenska taxiförbundet, Svenska transportarbetareförbundet och Svenska åkeriförbundet. Den rådgivande delegationen för handikappfrågor består av Vägverkets generaldirektör, eller den han utser, ordförande, samt företrädare för Statens järnvägar, Banverket, Svenska kommunförbundet, Svenska lokaltrafikföreningen, Handikappinstitutet, Handikappförbundens samarbetsorgan, De handikappades riksförbund och Synskadades riksförbund. Förordning (1996:328). 14 § I nämnden för yrkestrafikfrågor och den rådgivande delegationen för handikappfrågor får företrädare för andra myndigheter och organisationer ingå i särskilda fall, om nämnden eller delegationen bestämmer det. Personalföreträdare 15 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Vägverket. 16 § har upphävts genom förordning (1996:328). Styrelsens ansvar och uppgifter 17 § Utöver vad som anges i 11-13 §§ verksförordningen (1995:1322) skall Vägverkets styrelse 1. upprätta en rikstäckande plan för den väghållning och det trafiksäkerhetsarbete som verket ansvarar för, 2. godkänna regionala väghållningsplaner, 3. fastställa andra investeringsplaner som upprättas med anledning av regeringens planeringsdirektiv. Styrelsen skall vidare besluta om hur de medel som anslås för byggande av länstrafikanläggningar skall fördelas mellan länen. Förordning (1996:328). 18 § Styrelsen skall se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamheten. Förordning (1996:328). 19 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter. Detta gäller dock inte föreskrifter som har principiell betydelse eller annars är av större vikt. 20 § har upphävts genom förordning (1996:328). 21 § har upphävts genom förordning (1996:328). 22 § har upphävts genom förordning (1996:328). 23 § Andra ledamöter i nämnden för yrkestrafikfrågor och den rådgivande delegationen för handikappfrågor än generaldirektören och ledamöter som utses för särskilda fall förordnas av Vägverket för en bestämd tid. 24 § har upphävts genom förordning (1996:328). Övriga föreskrifter 25 § Föreskrifter om Vägverkets medverkan i totalförsvaret finns i beredskapsförordningen (1993:242). För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten skall Vägverket samråda med Försvarsmakten, Överstyrelsen för civil beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter. Förordning (1994:388). Övergångsbestämmelser 1992:1467 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993, då förordningen (1988:1074) med instruktion för vägverket och förordningen (1988:282) med instruktion för trafiksäkerhetsverket skall upphöra att gälla. Om Trafiksäkerhetsverket anges i författning som har beslutats av regeringen skall i stället avses Vägverket.