Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1331 · Visa register
Lag (1992:1331) om arbetslivsutveckling
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 1992-12-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:1675
Ikraft: 1993-01-01
Tidsbegränsad: 1995-07-01
1 § Den som av Länsarbetsnämnden anvisats till verksamhet för arbetslivsutveckling skall inte anses som arbetstagare när han deltar i verksamheten. När sådan verksamhet bedrivs på en arbetsplats, skall han dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1--9 §§, 3 kap. 1--4 och 7--13 §§, 4 kap. 1--4 och 8--10 §§ samt 7--9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160). Därvid skall vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som upplåtit en arbetsplats för verksamhet för arbetslivsutveckling. 2 § Den tid under vilken en arbetslös deltagit i verksamhet för arbetslivsutveckling i enlighet med länsarbetsnämndens anvisning jämställs med tid under vilken en arbetslös enligt 6 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring eller 6 § lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd skall ha utfört förvärvsarbete. Vid bestämmande av ramtid enligt samma bestämmelser räknas inte tid då den arbetslöse varit hindrad att arbeta på grund av deltagandet, i den mån tiden inte jämställs enligt vad som nyss sagts. Lag (1994:1675). 3 § Vad som föreskrivs om arbetsmarknadsutbildning i 31 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och i 28 § lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd skall gälla också i fråga om verksamhet som avses i 1 §. Lag (1994:1675). Övergångsbestämmelser 1993:720 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993 och tillämpas på beslut om avstängning som grundar sig på händelser som inträffar efter ikraftträdandet. 1994:931 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. De äldre bestämmelserna skall fortfarande gälla i fråga om verksamhet för arbetslivsutveckling som anvisats före ikraftträdandet.