Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1295 · Visa register
Förordning (1992:1295) om trafikövervakning på motorvägar och motortrafikleder
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1992-12-10
Ikraft: 1993-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:1283
Upphävd: 1999-10-01
Ett fordon som stoppas av en polisman vid trafikövervakning får utan hinder av 142 och 144 §§ vägtrafikkungörelsen (1972:603) stannas eller parkeras på motorväg eller motortrafikled. Övervakningen skall genomföras på sådant sätt att någon fara inte uppstår för övriga trafikanter. Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Rikspolisstyrelsen efter samråd med Vägverket.