Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:115 · Visa register
Tillkännagivande (1992:115) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1992-03-05
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:549
Upphävd: 1993-06-15
Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp har för Sveriges del med vissa undantag trätt i kraft den 1 januari 1989. Konventionens engelska och franska originaltexter har, jämte en svensk översättning, intagits i bilaga till lagen (1987:822) om internationella köp. Texterna på övriga originalspråk, arabiska, kinesiska, ryska och spanska, har kungjorts genom publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1987:87). Konventionen kommer den 1 januari 1993 att ha trätt i kraft i förhållande till de främmande stater som förtecknats i det följande. ________________________________________________________________________ Stat Dag för Förklaringar och reservationer konven- tionens ikraft- trädande i för- hållande till staten ________________________________________________________________________ Amerikas Förenta Stater 1988-01-01 I enlighet med artikel 95 skall punkt 1) b) i artikel 1 inte vara bindande för Förenta Staterna. Argentina 1988-01-01 I enlighet med artiklarna 12 och 96 skall de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 och del II i konventionen, som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte gälla när en part har sitt affärsställe i Argentinska Republiken. Australien 1989-04-01 Konventionen skall tillämpas på alla australiska stater och kontinentala territorier samt på alla utomkontinentala territorier med undantag av territorierna Julön, Cocos-(Keeling-)öarna samt Ashmore- och Cartier-öarna. Bulgarien 1991-08-01 -- Chile 1991-03-01 Chile förklarar i enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen att bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen, som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Chile. Danmark 1990-03-01 I enlighet med artikel 92 skall Danmark inte vara bundet av del II i konventionen. Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Färöarna och Grönland. I enlighet med artikel 94 1) jfr. 3), skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då den ena parten har sitt affärsställe i Danmark, Finland, Norge eller Sverige och den andra parten har sitt affärsställe i ett annat av de nämnda länderna. I enlighet med artikel 94 2) skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då den ena parten har sitt affärsställe i Danmark, Finland, Norge och Sverige och den andra parten har sitt affärsställe i Island. Egypten 1988-01-01 -- Finland 1989-01-01 I enlighet med artikel 92 skall Finland inte vara bundet av del II i konventionen (avtalsdelen). I enlighet med artikel 94, i förhållande till Sverige enligt första stycket och i övrigt enligt andra stycket, skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då parterna har sina affärsställen i Finland, Sverige, Danmark, Island eller Norge. Frankrike 1988-01-01 -- Förbundsrepubliken Tyskland 1991-01-01 Konventionen skall tillämpas även i fråga om Västberlin från dagen för ikraftträdandet i förhållande till Förbundsrepubliken Tyskland. Förbundsrepubliken Tyskland anser att parter i konventionen som har avgett en förklaring enligt artikel 95 i konventionen inte skall anses som fördragsslutande stater enligt artikel 1 första stycket b) i konventionen. Därför finns det ingen skyldighet att tillämpa -- och Förbundsrepubliken Tyskland ikläder sig ingen skyldighet att tillämpa -- denna bestämmelse när internationellt privaträttsliga regler leder till tillämpningen av lagen hos en part som har avgett en förklaring om att den inte vill vara bunden av artikel 1 första stycket b) i konventionen. Till följd härav avger Förbundsrepubliken Tyskland ingen förklaring enligt artikel 95 i konventionen. Guinea 1992-02-01 -- Irak 1991-04-01 -- Italien 1988-01-01 -- Jugoslavien 1988-01-01 -- Kanada 1992-05-01 Kanada förklarar i enlighet med artikel 93 att konventionen skall omfatta Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island och Northwest Territories. Punkt 1) b) i artikel 1 skall, i enlighet med artikel 95, inte vara bindande såvitt avser British Columbia. Kina 1988-01-01 Folkrepubliken Kina anser sig inte bunden av punkt 1) b) i artikel 1, artikel 11 och de bestämmelser i konventionen som avser innehållet i artikel 11. Lesotho 1988-01-01 -- Mexico 1989-01-01 -- Nederländerna 1992-01-01 Konventionen skall gälla i Nederländerna med Aruba. Norge 1989-08-01 I enlighet med artikel 92 skall Norge inte vara bundet av del II i konventionen (avtalsdelen). I enlighet med artikel 94, i förhållande till Finland och Sverige enligt första stycket och i övrigt enligt andra stycket, skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då parterna har sina affärsställen i Norge, Danmark, Finland, Island eller Sverige. Rumänien 1992-06-01 -- Schweiz 1991-03-01 -- Sovjetunionen 1991-09-01 Sovjetunionen förklarar att i enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Sovjetunionen. Spanien 1991-08-01 -- Syrien 1988-01-01 -- Tjeckoslovakien 1991-04-01 I enlighet med artikel 95 skall punkt 1) b) i artikel 1 inte vara bindande för Tjeckoslovakien. Tyska Demokratiska Republiken 1990-03-01 -- Ukraina 1991-02-01 Ukrainska Socialistiska Sovjetrepubliken förklarar att i enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Ukrainska SSR. Ungern 1988-01-01 Ungerska Folkrepubliken anser Allmänna villkor för leverans av varor mellan organisationer i stater som är medlemmar av Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd /GCD CMEA, 1968/1975, 1979 års version/ vara underkastade bestämmelserna i artikel 90 i konventionen; Ungerska Folkrepubliken förklarar att i enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen, som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Ungerska Folkrepubliken. Vitryssland 1990-11-01 Vitryska Socialistiska Sovjetrepubliken förklarar att i enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Vitryska SSR. Zambia 1988-01-01 -- Österrike 1989-01-01 --