Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1027 · Visa register
Förordning (1992:1027) om register för strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot, m.m.
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1992-10-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:732
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:902
Upphävd: 1998-01-01
Inledande bestämmelse 1 § För de ändamål som anges i 8 och 16 §§ skall det med hjälp av automatisk databehandling föras register över strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot. Registren och deras ändamål 2 § Vid varje åklagarmyndighet utom Statsåklagarmyndigheten för speciella mål skall det föras register över strafföreläggande för de ändamål som anges i 8 § 1 och 5. Förordning (1996:732). 3 § Vid varje lokal tullmyndighet, där tulltjänsteman med åtalsbehörighet tjänstgör, skall det föras ett register över strafföreläggande för de ändamål som anges i 8 § 1 och 5. 4 § För hela landet skall det föras ett register över strafförelägganden, som har utfärdats inom åklagarväsendet, för de ändamål som anges i 8 § 1 och 5. 5 § För hela landet skall det föras ett register över strafföreläggnaden som har utfärdats inom tullväsendet, för de ändamål som anges i 8 § 1 och 5. 6 § För hela landet skall det föras ett register över förelägganden av ordningsbot för de ändamål som anges i 8 § 2 och 5. 7 § För hela landet skall det föras ett register över uppbörd av strafförelägganden och av förelägganden av ordningsbot samt över underrättelser i ärendena, allt för de ändamål som anges i 8 § 3-5. 8 § Registren får användas för 1. handläggning av ärenden om strafföreläggande enligt rättegångsbalken och strafföreläggandekungörelsen (1970:60), 2. handläggning av ärenden om föreläggande av ordningsbot enligt rättegångsbalken och ordningsbotskungörelsen (1968:199), 3. uppbörd i ärenden om strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot, 4. underrättelser till myndigheter i ärenden om strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot, 5. tillsyn, planering och framställning av statistik i ärenden om strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot. Registeransvar och terminalåtkomst 9 § Vem som är registeransvarig för registren och vem som har terminal- åtkomst till dem framgår av följande uppställningar. Register enligt Registeransvar Terminalåtkomst 2 § Riksåklagaren för Riksåklagaren till samtliga register samtliga register Åklagarmyndigheten Åklagarmyndigheten till för sitt eller sina sitt eller sina register register 3 § Generaltullstyrelsen Generaltullstyrelsen för samtliga register till samtliga register Den lokala tullmyndig- Den lokala tullmyndig- heten för sitt register heten till sitt register 4 § Riksåklagaren Riksåklagaren Åklagarmyndigheten för uppgifter i ärenden som handläggs hos myndig- heten 5 § Generaltullstyrelsen Generaltullstyrelsen Den lokala tullmyndig- heten för uppgifter i ärenden som handläggs hos myndigheten 6 § Rikspolisstyrelsen Rikspolisstyrelsen Polismyndigheter och Polismyndigheterna till lokala tullmyndigheter uppgifter i föreläggande för uppgifter i ären- som utfärdats vid en den som handläggs hos polismyndighet respektive myndighet De lokala tullmyndig- heterna till uppgifter i förelägganden som ut- färdats vid en tull- myndighet 7 § Rikspolisstyrelsen Rikspolisstyrelsen Förordning (1996:214). Registerinnehåll 10 § I den utsträckning som behövs för att tillgodose ändamålen med registren får registren innehålla dels tekniska och administrativa uppgifter, dels följande uppgifter: 1. Registren enligt 2 5 §§ får innehålla uppgifter om den misstänktes namn, adress, personnummer, kön, yrke, titel, medborgarskap, folkbokföringsort, anställning och körkortsinnehav, målsägandes namn, person- eller organisationsnummer och adress, den brottsliga gärningen, förelagt straff, särskild rättsverkan och enskilt anspråk, den misstänktes inställning till föreläggandet, rättelseförfarande, beslut av åklagare, tulltjänsteman och domstol, ärendets handläggning i övrigt. 2. Registret enligt 6 § får innehålla uppgifter om fysiska personers namn, adress, personnummer och körkortsinnehav, den brottsliga gärningen, omständigheter vid brottstillfället i fall som avses i 16 § 4 körkortslagen (1977:477), förelagd ordningsbot, beslagtagna varor, särskild rättsverkan, godkännande, rådrum enligt 48 kap. 16 § tredje stycket rättegångsbalken, rättelseförfarande, beslut av polisman, åklagare, tulltjänsteman och domstol, ärendets handläggning i övrigt. 3. Registret enligt 7 § får innehålla uppgifter om uppbörd och underrättelser i ärendena och därutöver uppgifter av samma slag som får finnas i registren enligt 2 6 §§. Förordning (1995:1165). 11 § Riksåklagaren får meddela närmare föreskrifter om innehållet i registren enligt 2-5 §§. Rikspolisstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om innehållet i registren enligt 6 och 7 §§. Sambearbetning 12 § Uppgifter får lämnas mellan registren enligt följande: 1. mellan registren enligt 2 § och registret enligt 4 §, 2. mellan registren enligt 3 § och registret enligt 5 §, 3. mellan registren enligt 4-6 §§ och registret enligt 7 §. Till registren enligt 6 och 7 §§ får uppgifter lämnas från körkortsregistret om namn, adress och körkortsinnehav. Sökbegrepp 13 § Som sökbegrepp i registren får inte användas uppgifter om saken, sakkod, adress, kön, yrke, titel, medborgarskap, folkbokföringsort eller anställning. För den verksamhet som avses i 8 § får dock myndigheterna använda även uppgifter om saken, sakkod och adress som sökbegrepp för tillsyn, planering, rättelse, återsökning av betalning och för framställning av statistik. Utlämnande 14 § Uppgifter i registret enligt 7 § får lämnas ut på medium för automatisk databehandling till Brottsförebyggande rådet för rättsstatistiken och till Rikspolisstyrelsen för aktualisering av person- och belastningsregistret och körkortsregistrets belastningsdel. I övrigt får uppgifter i registren lämnas ut på medium för automatisk databehandling endast om det följer av någon författning eller om regeringen medger det. Förordning (1995:1073). Gallring 15 § De diarier över ärenden om strafförelägganden av ordningsbot skall gallras ur registren enligt 2-6 §§ före utgången av kalenderåret tre år efter det att föreläggandet utfärdades. För registret enligt 7 § gäller en motsvarande gallringstid på sex år. Diarieföring 16 § De diarier över ärenden om strafföreläggande som de registeransvariga myndigheterna skall föra enligt 15 kap. 1 och 2 §§ sekretesslagen (1980:100) skall föras med hjälp av automatisk databehandling. Diarierna får innehålla endast de uppgifter som anges i 15 kap. 2 § första stycket sekretesslagen. Vad som sägs om sökbegrepp och gallring i 13 § första stycket och 15 § gäller även diarierna. Övergångsbestämmelser 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. 2. För de åklagar-, polis- och tullmyndigheter som vid ikraftträdandet saknar tekniska hjälpmedel att föra ett register enligt 2-6 §§ skall förordningen dock tillämpas först när de har fått sådana hjälpmedel.