Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:901 · Visa register
Lag (1991:901) om rätt för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner att lämna internationell katastrofhjälp och annat humanitärt bistånd
Departement: Civildepartementet KOM
Utfärdad: 1991-06-13
Ikraft: 1992-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:693
Upphävd: 1994-07-01
1 § Kommuner, landsting, församlingar och kyrkliga samfälligheter får lämna katastrofhjälp eller annat humanitärt bistånd till ett annat land, om det där inträffar en katastrof eller på något annat sätt uppstår en nödsituation. Biståndet får ges i form av utrustning som de kan avvara. Utrustningen skall lämnas direkt till det andra landet eller genom en internationell hjälporganisation. Sådan utrustning får också lämnas till en internationell hjälporganisation för att användas om en nödsituation senare skulle inträffa. 2 § Kommuner, landsting, församlingar eller kyrkliga samfälligheter som har beslutat att lämna bistånd med utrustning får i skälig omfattning anvisa medel för iordningsställande och transport av utrustningen. De får också tillhandahålla och svara för ersättning till personal som behövs för att utrustningen skall kunna tas i bruk. Övergångsbestämmelser 1991:901 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992, då lagen (1975:494) om rätt för kommun och landstingskommun att lämna internationell katastrofhjälp skall upphöra att gälla.