Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:580 · Visa register
Förordning (1991:580) med bemyndigande för riksskatteverket att medge att fond för återanskaffning av fastighet övertas, m. m
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 1991-05-30
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:828
Ikraft: 1991-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:942
Upphävd: 2001-01-01 överg.best.
Skattemyndigheten prövar frågor om 1. övertagande av fond för återanskaffning av fastighet och förlängning av fristen att ta fonden i anspråk enligt 5 § respektive 7 § första stycket lagen (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet och enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1990:689) om upphävande av lagen (1967:752) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till fond för återanskaffning av fastighet och 2. övertagande av eldsvådefond enligt 10 § lagen (1981:296) om eldsvådefonder och enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1990:690) om upphävande av lagen (1981:296) om eldsvådefonder. Skattemyndighetens beslut får överklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1994:828). Övergångsbestämmelser 1991:1827 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Ärenden enligt 1. och 2. som kommit in till riksskatteverket före den 1 juli 1992, men då ännu inte avgjorts, handläggs enligt äldre föreskrifter. 2000:942 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om 1998 och tidigare års taxeringar.