Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1881 · Visa register
Förordning (1991:1881) om medgivande enligt sjömanslagen (1973:282)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 1991-12-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1588
Ikraft: 1992-01-01
1 § Frågor om medgivande enligt 59 § sjömanslagen (1973:282), 4 § mönstringslagen (1983:929) och 7 § förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg prövas av Transportstyrelsen. Vid prövningen ska styrelsen höra Arbetsförmedlingen. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om medgivande enligt första stycket. Förordning (2010:1588). 2 § Innan ärendet avgörs skall Transportstyrelsen samråda med berörda svenska organisationer för redare och ombordanställda. Förordning (2008:1160). 3 § Transportstyrelsen skall med eget yttrande överlämna ärendet till regeringens prövning om 1. någon av de ombordanställdas organisationer har motsatt sig bifall till ansökan, eller 2. ärendet bedöms ha större principiell betydelse eller allmän räckvidd. Förordning (2008:1160). 4 § Transportstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (2008:1160).