Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1488 · Visa register
Lag (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1991-11-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:94
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
1 § Försäkringskassan handhar frågor om familjebidrag och dagpenning till den som tjänstgör inom totalförsvaret. Lag (2004:823). 2 § Har upphävts genom lag (2004:823). 3 § Fordran på familjebidrag får inte överlåtas och inte heller tas i anspråk genom utmätning. Lag (1995:309). 4 § I fråga om familjebidrag och dagpenning tillämpas bestämmelserna om ändring och omprövning samt om överklagande i 113 kap. 2–17, 19, 20 och 21 §§ socialförsäkringsbalken. Beträffande familjebidrag tillämpas dessutom följande bestämmelser i socialförsäkringsbalken: – 107 kap. 12 § om preskription, – 108 kap. 2, 11 och 22 §§ om återbetalningsskyldighet, – 108 kap. 15, 16, 19 och 21 §§ om ränta, – 110 kap. 13 § och 31 § första stycket samt 115 kap. 4 § om skyldighet att lämna uppgifter, – 110 kap. 14 § 1 och 2 om utredningsåtgärder, – 110 kap. 52 § första stycket 2 och andra stycket samt 53 § om indragning eller nedsättning av ersättning, – 112 kap. 2 och 3 §§ samt 108 kap. 10 § om interimistiska beslut. Lag (2013:94). Övergångsbestämmelser 1991:1488 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Bestämmelserna i denna lag om handhavande av familjebidrag skall inte tillämpas i den utsträckning regeringen föreskriver att familjebidragslagen (1978:520) i fråga om bestämmelserna om kommunernas skyldighet att pröva ansökningar om familjebidrag och att utge sådana bidrag skall upphöra att gälla vid en senare tidpunkt än den 1 januari 1992 eller att försvarets civilförvaltning skall handha familjebidrag efter utgången av år 1991. 2004:823 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. 2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa. 2007:201 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. 2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet. 2013:94 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. 2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.