Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1430 · Visa register
Förordning (1991:1430) med bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta i vissa pensionsärenden
Departement: Finansdepartementet PP
Utfärdad: 1991-11-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:1234
Ikraft: 1992-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:909
Upphävd: 1998-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Statens löne- och pensionsverk prövar enligt föreskrifterna i denna förordning frågor om pensionsrätt och pensionsgrundande tjänstetid m. m. som regeringen annars skulle ha prövat. Förordning (1993:1225). Chefspension 2 § Statens löne- och pensionsverk prövar ansökningar om avgångsvederlag och pension enligt förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m. om anställningen av annan anledning än arbetstagarens egen begäran inte förnyas, när den löper ut. Om Statens löne- och pensionsverk finner att en ansökan som avses i första stycket inte kan bifallas, skall verket med eget yttrande överlämna ansökningen till regeringen för prövning. Förordning (1995:1234). Livränta 3 § Om rätten till livränta upphört på grund av att arbetstagaren fått en ny anställning med statlig pensionsrätt, kan statens löne- och pensionsverk besluta att rätten till livräntan skall bestå. Som villkor för detta gäller att arbetstagaren inte blivit berättigad till någon pensionsförmån på grund av den senare anställningen. Familjepensionsförmån Beslut 4 § Statens löne- och pensionsverk beslutar om familjepensionsförmån åt efterlevande make och barn efter pensionstagare som endast hade rätt till pension eller understöd för egen del enligt föreskrifter som meddelats av Kungl. Maj:t före den 1 juli 1959 eller enligt särskilda beslut av Kungl. Maj:t. 5 § Statens löne- och pensionsverk beslutar om familjepensionsförmån åt en frånskild make om en domstol inte har förordnat om rätt till familjepension och arbetstagaren avgått ur statstjänst före den 1 januari 1992. Om arbetstagaren har avgått ur tjänst med rätt till pensionsförmån efter utgången av november 1974 gäller dock begränsningen i 6 § i fråga om den efterlevandes inkomster. 6 § Statens löne- och pensionsverk beslutar om familjepensionsförmån åt en ogift person av motsatt kön, som vid arbetstagarens eller förmånstagarens död stadigvarande sammanbott med honom eller henne under äktenskapsliknande förhållanden och därunder inte uppburit familjepensionsförmåner, om -- arbetstagaren avgått ur statstjänst senast den 31 mars 1991, -- sammanlevnaden varat under minst tio år, och -- den efterlevandes inkomster i huvudsak utgörs av folkpension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och pensionstillskott enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott. Särskilda villkor 7 § I fråga om förutsättningarna för familjepensionsförmånen samt förmånens samordning, storlek, fördelning och ändring tillämpas motsvarande statliga tjänstepensionsbestämmelser som gällde den 31 mars 1991. För frånskild make gäller dock i fråga om förutsättningarna för och fördelningen av familjepensionsförmånen motsvarande statliga tjänstepensionsbestämmelser som gällde den 30 november 1974. Familjepensionsförmånen begränsas med hänsyn till de familjepensionsförmåner som andra efterlevande kan ha rätt till. Kostnader 8 § Kostnaden för familjepensionsförmånen betalas på det sätt som gäller för egenpensionen eller understödet. Pensionsförmåner åt lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter 9 § Statens löne- och pensionsverk beslutar enligt grunderna i allmänt pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän om rätt till pensionsförmåner åt -- svenska medborgare, som har varit lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter och som har avgått ur tjänst före den 1 januari 1992, -- icke-svenska medborgare, som har varit lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter och som har avgått ur tjänst före den 1 februari 1985. Förordning (1993:1225). Tillgodoräkning av pensionsgrundande tjänstetid 10 § Statens löne- och pensionsverk beslutar om tillgodoräkning av pensionsgrundande tjänstetid när en arbetstagare varit tjänstledig för att --bedriva forskningsarbete vid en statlig institution, om anslag har betalats från ett statligt forskningsråd eller en annan statlig myndighet eller från en enskild person eller en stiftelse, --ingå i sekretariatet vid konferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa (Stockholmskonferensen). Statens löne- och pensionsverk beslutar vidare, när det finns särskilda skäl, om tillgodoräkning av högst fem år av utländsk anställningstid som pensionsgrundande tjänstetid åt en arbetstagare som avgått med pension enligt allmänt pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän. Förordning (1995:1234). Övrigt 11 § Vid beslut om jämkning av pensionsbelopp för att undvika dubbelsamordning i vissa fall enligt allmänt pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän prövar Statens löne- och pensionsverk, om annan icke-statlig personalpensionering än kommunal pensionering eller utländsk personalpensionering skall anses innefatta tillämpning av bruttosystem. Förordning (1993:1225). Övergångsbestämmelser 1995:1234 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. Den äldre lydelsen av 2 § skall dock tillämpas i de fall som avses i punkt 2 av övergångsbestämmelserna till förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.