Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1385 · Visa register
Förordning (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m. fl.
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1991-10-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:654
Ikraft: 1991-12-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:239
Upphävd: 1995-07-01 överg.best.
1 § En värnpliktig som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning i omedelbar anslutning till grundutbildningen har rätt till ekonomisk hjälp i form av ett räntefritt lån för att tillgodose under tjänstgöringen uppkomna särskilda behov som inte har kunnat förutses och som inte kan tillgodoses på något annat sätt. Om det föreligger särskilda skäl, kan lånet helt eller delvis efterskänkas eller hjälpen lämnas som ett bidrag. 2 § En värnpliktig som byter bostad när han fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning i omedelbar anslutning till grundutbildningen kan få skäliga flyttningskostnader helt eller delvis ersatta (flyttningsbidrag), om det föreligger särskilda skäl. Flyttningsbidrag får också lämnas för flyttning inom 30 dagar efter utryckning från utbildningen. 3 § Bestämmelserna i 1 och 2 §§ tillämpas också på 1. den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning i omedelbar anslutning till grundutbildningen enligt lagen (1966:413) om vapenfri tjänst, 2. yrkes- och reservofficersaspiranter för tid innan de anställs, 3. kvinnor som genomgår utbildning enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor. 4 § En värnpliktig som fullgör repetitionsutbildning som inte äger rum i omedelbar anslutning till grundutbildningen har rätt till ekonomisk hjälp i form av bidrag, om han genom tjänstgöringen får den ekonomiska standarden så försämrad att han inte kan upprätthålla en skälig levnadsnivå för sig och familjen. 5 § Bestämmelserna i 4 § tillämpas också på den som 1. fullgör repetitionsutbildning som inte äger rum i omedelbar anslutning till grundutbildningen enligt lagen (1966:414) om vapenfri tjänst, 2. med stöd av lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m. tjänstgör inom försvarsmakten, 3. fullgör tjänstgöring enligt civilförsvarslagen (1960:74) eller enligt lagen (1984:272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret. 6 § Ärenden som avses i 1 och 2 §§ prövas såvitt avser vapenfria tjänstepliktiga av vapenfristyrelsen och i övrigt av utbildningsmyndigheten. 7 § Ärenden som avses i 4 § prövas av Värnpliktsverket. Förordning (1993:375). 8 § Beslut enligt 6 och 7 §§ får överklagas hos totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Nämndens beslut får inte överklagas. 9 § De föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning i fråga om sådan ekonomisk hjälp som avses i 1 och 2 §§ meddelas av Försvarsmakten efter hörande av vapenfristyrelsen. Förordning (1994:654). Övergångsbestämmelser 1991:1385 Denna förordning träder i kraft den 1 december 1991. Ansökningar som har gjorts före ikraftträdandet prövas dock enligt äldre bestämmelser i förordningen (FFS 1984:37) om särskild ekonomisk hjälp och flyttningsbidrag till värnpliktiga och förordningen (SRVFS 1986:3) om särskild ekonomisk hjälp till civilförsvarspliktiga. 1995:239 Den upphävda förordningen (1991:1385) om ekonomisk hjälp till värnpliktiga m.fl. tillämpas fortfarande i fråga om beslut om ekonomisk hjälp som har fattats före den 1 juli 1995.