Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1381 · Visa register
Förordning (1991:1381) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1991-10-17
Ikraft: 1991-11-06 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:1007
Upphävd: 1992-11-10
Till ledning för fastställande för år 1992 av det basbelopp som anges i 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall statistiska centralbyrån beräkna förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober 1991 och prisläget i oktober 1989. Beräkningen, som skall göras på grundval av konsumentprisindex, skall inbegripa avdrag för vissa prisförändringar enligt nämnda lagrum i dess lydelse från och med den 1 januari 1991. Beräkningen skall därför göras enligt följande formel: konsumentprisindex för oktober 1990 29 700 x konsumentprisindex för oktober 1989 --0,0293 x konsumentprisindex för oktober 1991 konsumentprisindex för oktober 1990 --0,0319 Statistiska centralbyrån skall senast den 20 november 1991 till regeringen redovisa resultatet av beräkningen. Övergångsbestämmelser 1991:1381 1. Denna förordning träder i kraft den 6 november 1991. 2. De nya föreskrifterna tillämpas första gången vid fastställande av basbeloppet för år 1992.