Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1320 · Visa register
/r1/ Förordning (1991:1320) om utbildnings- och rådgivningsstöd till vissa företag i u-länder och länder i Central- och Östeuropa;
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1991-09-12
Ikraft: 1991-11-01
1 § Stöd i form av gåva för att främja Sveriges utvecklingssamarbete inom näringslivssektorn i u-länder samt länder i Central- och Östeuropa (utbildnings- och rådgivningsstöd) får beviljas direkt till företag i sådana länder enligt bestämmelserna i denna förordning. 2 § Ansökan om utbildnings- och rådgivningsstöd görs hos styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP) av företag i vilket Swedfund International AB deltar med riskkapital (aktier, lån och garantier). 3 § Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd beslutar om utbildnings- och rådgivningsstöd. 4 § Utbildnings- och rådgivningsstöd får beviljas endast vid nyetableringar och vid företagsrekonstruktioner som genom sin omfattning kan jämställas med nyetableringar. Stödet får beviljas högst i den omfattning som anses nödvändig för att skapa förutsättningar för att ett livskraftigt företag bildas. Det skall stå i rimlig proportion till projektets storlek och får ges under en period av högst tre år. 5 § Beslut i ärenden enligt denna förordning får inte överklagas.