Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1290 · Visa register
Förordning (1991:1290) om vissa kvicksilverhaltiga varor
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1991-09-12
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:1080
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:944
Upphävd: 1999-01-01
1 § Kvicksilver samt kemiska föreningar och beredningar där kvicksilver ingår får inte yrkesmässigt föras ut ur Sverige. Förordning (1996:319). 1 a § Följande varor får inte yrkesmässigt tillverkas eller säljas, om varan innehåller kvicksilver: 1. febertermometrar, 2. andra kvicksilvertermometrar, 3. nivåvakter, tryckvakter, termostater, reläer, elektriska brytare och kontakter för kontinuerlig strömöverföring, 4. andra mätinstrument än sådana som anges i 1-3. Varorna får inte yrkesmässigt föras in från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen. Varorna får inte yrkesmässigt föras ut ur Sverige. Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om att förbuden även skall gälla i fråga om utrustning där en vara som anges i första stycket 3 ingår som en beståndsdel. Förordning (1996:319). 1 b § Varor som avses i 1 a § får användas endast om de var i bruk i Sverige före den 1 januari 1995. Förordning (1996:319). 2 § Om det finns särskilda skäl, får Kemikalieinspektionen meddela föreskrifter om undantag från förbuden enligt 1 § eller 1 a § första och andra styckena samt 1 b §. Om det finns synnerliga skäl i det enskilda fallet, får Kemikalieinspektionen medge undantag från förbud enligt 1-1 b §§. Har Kemikalieinspektionen genom föreskrifter eller i det enskilda fallet medgivit undantag, får inspektionen ta ut en sådan avgift som avses i 19 § lagen (1985:426) om kemiska produkter. Förordning (1996:319). 2 a § Kemikalieinspektionen får även ta ut en ansökningsavgift från den som ansöker om undantag från förbud enligt denna förordning. Denna avgift tas ut enligt en taxa som fastställs av inspektionen. Förordning (1996:1080). 3 § Bestämmelserna i 26--28 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter skall tillämpas i fråga om tillsynen över efterlevnaden av denna förordning. 4 § Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av denna förordning eller föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen finns i lagen (1985:426) om kemiska produkter. 5 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av kemikalieinspektionen. 6 § Bestämmelserna i 33--35 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter om överklagande skall tillämpas i ärenden som avses i denna förordning. Övergångsbestämmelser 1991:1290 Denna förordning träder i kraft, i fråga om förbuden enligt 1 § första stycket 2--4 den 1 januari 1993, och i övrigt den 1 januari 1992.