Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1289 · Visa register
Förordning (1991:1289) om vissa klorerade lösningsmedel
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1991-09-12
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:1081
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:944
Upphävd: 1999-01-01
1 § Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid, trikloretylen eller tetrakloretylen får inte saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk. Kemikalieinspektionen får föreskriva att varor som innehåller metylenklorid, trikloretylen eller tetrakloretylen inte får saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk. 2 § Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid eller trikloretylen får inte saluhållas, överlåtas eller användas för yrkesmässigt bruk. 3 § Om det finns särskilda skäl, får kemikalieinspektionen meddela föreskrifter om undantag från förbud enligt 1 och 2 §§. I det enskilda fallet får kemikalieinspektionen medge undantag från förbud enligt 1 eller 2 §, om det föreligger synnerliga skäl. Har kemikalieinspektionen genom föreskrifter eller i det enskilda fallet medgivit undantag, får inspektionen ta ut en sådan avgift som avses i 19 § lagen (1985:426) om kemiska produkter. 3 a § Kemikalieinspektionen får även ta ut en ansökningsavgift från den som ansöker om undantag från förbud enligt 1 och 2 §§. Denna avgift tas ut enligt en taxa som fastställs av inspektionen. Förordning (1996:1081). 4 § Bestämmelserna i 26--28 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter skall tillämpas i fråga om tillsynen över efterlevnaden av denna förordning. 5 § Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen finns i lagen (1985:426) om kemiska produkter. 6 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av kemikalieinspektionen. 7 § Bestämmelserna i 33--35 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter om överklagande skall tillämpas i ärenden som avses i denna förordning. Övergångsbestämmelser 1991:1289 Denna förordning träder i kraft, i fråga om 2 § den 1 januari 1996, och i övrigt den 1 januari 1993.