Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1238 · Visa register
Tillkännagivande (1991:1238) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn;
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1991-08-29
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:1129
Upphävd: 1995-10-31
Den i Luxemburg den 20 maj 1980 dagtecknade konventionen om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn, som för Sveriges del trätt i kraft den 1 juli 1989/n1/, har kungjorts genom publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1989:8) i sin lydelse på originalspråken engelska och franska. En översättning av konventionen till svenska finns intagen i bilaga till regeringens proposition 1988/89: 8 om olovligt bortförande av barn i internationella förhållanden. Konventionen kommer den 1 november 1991 att ha trätt i kraft i förhållande till de främmande stater som förtecknats i det följande. _______________________________________________________________________ Stat Dag för kon- Förklaringar och reservationer ventionens ikraftträdande för staten i fråga ________________________________________________________________________ Belgien 1986-02-01 -- Cypern 1986-10-01 -- Danmark 1991-08-01 Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Färöarna och Grönland. I enlighet med artikel 6 har Danmark reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till franska. I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10. I enlighet med artikel 20 har Danmark förklarat att konventionen inte skall tillämpas i nordiska förhållanden i den mån särskilda regler gäller mellan de nordiska länderna. Frankrike 1983-09-01 -- Förbunds- republiken Tyskland 1991-02-01 I enlighet med artikel 6 har Förbundsrepubliken Tyskland reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till engelska eller franska. I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10 punkterna 1 a och 1 b. Irland 1991-10-01 I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10. Luxemburg 1983-09-01 -- Nederländerna 1990-09-01 Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Nederländska Antillerna och Aruba. Nederländerna anser att verkställighet kan vägras på den grunden att en sådan åtgärd skulle strida mot principerna i den i Rom den 4 november 1950 undertecknade konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Norge 1989-05-01 I enlighet med artikel 6 har Norge reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till franska. I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10. I enlighet med artikel 20 har Norge förklarat att konventionen inte skall tillämpas i nordiska förhållanden i den mån särskilda regler gäller mellan de nordiska länderna. Portugal 1983-09-01 -- Schweiz 1984-01-01 I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10. Spanien 1984-09-01 I enlighet med artikel 6 har Spanien reserverat sig mot att meddelanden till dess centralmyndighet får vara avfattade på eller översatta till engelska eller franska. I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på sådana grunder som är föreskrivna i artikel 10. Storbritannien och Nordirland 1986-08-01 I enlighet med artikel 17 kan erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden i de fall som avses i artiklarna 8 och 9 vägras även på de grunder som är föreskrivna i artikel 10. I enlighet med artikel 24 skall konventionen gälla endast inom Storbritannien och Nordirland jämte Isle of Man. Österrike 1985-08-01 -- ________________________________________________________________________