Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1124 · Visa register
Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1991-06-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:452
Ikraft: 1991-07-01
1 § Huvudmannen för utbildningen får ta ut en avgift av den som vill gå igenom 1. särskilt anordnad prövning i grundskolan, 2. särskilt anordnad prövning i gymnasieskolan, om inte annat är föreskrivet, 3. särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, och 4. särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800). Avgift får dock inte tas ut för 1. den som har gått ut grundskolan och inte uppnått de kunskapskrav som minst ska ha uppnåtts i årskurs 9 i det ämne prövningen gäller, 2. elev i gymnasieskolan som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om betyg inte satts enligt 15 kap. 27 § skollagen, 3. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller, 4. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som inom ramen för en kurs går igenom prövning efter validering, eller 5. den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen inte har nått upp till nivån för betyget E. Förordning (2016:452). 2 § Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. Förordning (1995:946). 3 § Avgift som avser prövning i grundskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800) tillfaller huvudmannen. Förordning (2016:452). Övergångsbestämmelser 2007:53 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för betyg som har satts före ikraftträdandet. 2011:535 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. 2. Vid tillämpningen av 1 och 3 §§ ska med utbildning i svenska för invandrare jämställas motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100). Vidare ska vid tillämpningen av 1 § betyget E jämställas med betyget Godkänt och betyget F jämställas med betyget Icke godkänt.