Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:817 · Visa register
Förordning (1990:817) om försök med förenklad handläggning av ärenden om bostadslån för nybyggnad av bostäder
Departement: Bostadsdepartementet
Utfärdad: 1990-06-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:908
Ikraft: 1990-08-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1932
Upphävd: 1992-01-01 överg.best.
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om förenklad handläggning av ärenden om bostadslån och räntebidrag enligt nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692). Förordningen gäller ärenden vid länsbostadsnämnderna i Stockholms och Värmlands län. 2 § Om preliminärt lånebeslut har meddelats i ett ärende och lånesökanden begär det, får länsbostadsnämnden under tiden den 1 augusti 1990--den 31 december 1991 besluta om utbetalning av bostadslån och räntebidrag redan på grundval av det preliminära lånebeslutet. I ett sådant fall skall låneunderlaget slutligen bestämmas till ett belopp som motsvarar låneunderlaget enligt det preliminära beslutet med tillägg för 1. kostnadsökningar under byggnadstiden beräknade med tillämpning av en tidskoefficient enligt 8 § tredje stycket förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån och 2. räntekostnader för tiden från husets färdigställande till utbetalningen av lånet beräknade enligt 11 § tredje stycket andra meningen samma förordning. Om det preliminära lånebeslutet avser byggnads- och anläggningsarbeten för vilka mervärdeskatt skall betalas enligt lagen (1990:575) om tillfällig höjning av mervärdeskatten och detta inte har beaktats i det preliminära beslutet, får tillägg även göras för den merkostnad som har uppstått på sådana arbeten till följd av den högre mervärdeskatten. Förordning (1990:940). 3 § Beslut om utbetalning enligt 2 § får meddelas endast om 1. byggnadsprojektet har utförts enligt förutsättningarna i det preliminära beslutet eller sådana förändringar som nämnden godkänt efter det preliminära beslutet och 2. lånesökanden i sin ansökan om utbetalning på heder och samvete försäkrar att den kostnad som kommer att belasta det färdigställda byggnadsprojektet inte överstiger den kostnad som nämnden godkänt i samband med det preliminära beslutet med mer än vad som följer av a) allmänna prishöjningar under byggnadstiden, b) sådana tillägg för projektändringar under byggnadstiden som nämnden godkänt efter det preliminära beslutet och c) kostnadsökningar på grund av någon myndighets beslut. Trots bestämmelserna i första stycket 1 får beslut om utbetalning meddelas, om endast mindre arbeten återstår och dessa med hänsyn till klimatet eller av någon annan anledning inte lämpligen kan utföras i samband med de övriga arbetena. 4 § Ansökan om utbetalning skall göras senast den dag som bestämts för ansökan om slutligt beslut. Om inte ansökan görs inom den bestämda tiden, får beslut om lån och räntebidrag återkallas. 5 § För handläggningen i övrigt gäller bestämmelserna i förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning m. m. av bostadslån och räntebidrag. Övergångsbestämmelser 1990:817 Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990. Den tillämpas även i ärenden i vilka preliminärt men inte slutligt lånebeslut har meddelats före ikraftträdandet. 1991:1932 De upphävda författningarna gäller fortfarande i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före utgången av år 1991 om inte annat följer av tredje-sjätte styckena. Räntebidrag enligt bestämmelserna i de upphävda författningarna lämnas endast om bostadslånet har betalats ut under år 1991 eller tidigare. Utöver vad som följer av äldre bestämmelser skall den garanterade räntan såvitt avser räntebidrag enligt förordningarna ovan under 2--5 och annuiteten såvitt avser räntebidrag enligt kungörelsen ovan under 1 höjas den 1 januari 1992 med det antal procentenheter som anges i följande sammanställning, i de fall bostadslånet betalats ut före utgången av år 1990. Hustyp Höjning av den garanterade räntesatsen, procentenheter 1. Lånet avser ett egnahem 0,25 2. Lånet avser ett flerbostadshus eller något annat småhus än egnahem 0,30 Bestämmelserna i 24 § andra stycket förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag tillämpas inte i fråga om överlåtelse av fastighet eller tomträtt som skett efter den 31 december 1991. I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelserna i 14 och 15 §§, 16 § andra stycket, 18 § fjärde stycket samt 20--30 a §§ inte tillämpas i ärenden i vilka bostadslån för ny- eller ombyggnad betalas ut efter utgången av år 1991. I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelsen i 30 a § inte tillämpas när långivaren säger upp bostadslånet. Förordning 1995:908.