Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:772 · Visa register
/r1/ Förordning (1990:772) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) omm allmän försäkring;
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1990-06-14
Ikraft: 1990-08-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS1991:1381
Upphävd: 1991-11-06
Till ledning för fastställande för år 1991 av det basbelopp som anges i 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall statistiska centralbyrån beräkna förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober 1990 och prisläget i oktober 1989. Beräkningen skall göras på grundval av konsumentprisindex. Vid beräkningen skall dock avdrag göras med 2,93 procentenheter för vissa prisförändringar enligt nämnda lagrum i dess lydelse från och med den 1 januari 1991. Statistiska centralbyrån skall senast den 20 november 1990 till regeringen redovisa resultatet av beräkningen. Övergångsbestämmelser 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990. 2. De nya föreskrifterna tillämpas första gången vid fastställande av basbeloppet för år 1991. 3. Genom förordningen upphävs förordningen (1988:1202) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.