Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:730 · Visa register
Förordning (1990:730) med instruktion för teknikvetenskapliga forskningsrådet;
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1990-06-14
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:860
Upphävd: 1993-07-01
/r3/ Uppgifter 1 § Teknikvetenskapliga forskningsrådet har till uppgift att främja och stödja vetenskapligt betydelsefull grundforskning inom det tekniska området. Forskningsrådet skall verka för att information om forskning och forskningsresultat sprids. Forskningsrådet skall samverka med andra myndigheter och organ inom forskningens område. 2 § Forskningsrådet skall särskilt 1. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet, 2. allsidigt och öppet granska den forskning till vilken medel har begärts hos rådet samt utvärdera den forskning till vilken rådet har fördelat medel, 3. undersöka vilka forskningsbehov som är angelägna inom olika forsknings- och samhällsområden, redovisa resultaten av dessa undersökningar samt ta initiativ till och främja forskning som behövs för att tillgodose sådana behov, 4. i samverkan med andra forskningsstödjande organ dels undersöka vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse, dels besluta om avgränsningen mellan rådet och övriga forskningsstödjande organ i fråga om sådana forskningsuppgifter, 5. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete och 6. främja publicering av vetenskapliga resultat. Forskningsrådets beslut om beviljande av medel får avse högst tre år. Forskningsrådet kan besluta om att medel som det har beviljat inte längre skall utgå, om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav som bör ställas. /r3/ Verksförordningens tillämpning 3 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på forskningsrådet: 14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning, 16 § om interna föreskrifter, 17 § om inhämtande av uppgifter, 18 § om ärendeförteckning, 27 § om rätt att besluta i vissa frågor. 29 § om myndighetens beslut. /r3/ Sammansättning 4 § Teknikvetenskapliga forskningsrådet består av en ordförande och tio andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden finns en personlig ersättare. Forskningsrådet utser vice ordförande inom sig. /r3/ Organisation 5 § Vid forskningsrådet finns en huvudsekreterare och en kanslichef. Huvudsekreteraren svarar för beredningen av de ärenden som skall avgöras av rådet, utom sådana ärenden som avses i tredje stycket. Huvudsekreteraren svarar under rådet för planering och uppföljning av verksamheten. Kanslichefen svarar för beredningen av de ärenden rörande kansliet som skall avgöras av rådet och som inte till följd av huvudsekreterarens uppgifter ankommer på denne. Kanslichefen svarar under rådet för den ekonomiska redovisningen och medelsförvaltningen. Forskningsrådet får inrätta de beredande och rådgivande organ som behövs. /r3/ Ärendenas handläggning 6 § Forskningsrådet avgör sin ärenden vid sammanträde med rådet, om inte något annat följer av andra stycket. Rådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlämna till tjänsteman eller beredande eller rådgivande organ att avgöra ärenden, som inte behöver prövas av rådet. 7 § Forskningsrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträde med rådet, även om de inte har kallats in i någon ledamots ställe. De får delta i överläggningarna men inte i besluten. 8 § Om ett ärende är så brådskande att forskningsrådet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelande mellan ordföranden och så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om det förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet. 9 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 6 § andra stycket inte behöver föredras. 10 § Huvudsekreteraren och kanslichefen får, envar inom sitt område, uppdra åt tjänsteman vid rådet att begära in förklaringar, upplysningar och yttranden i ärenden. /r3/ Tjänstetillsättning 11 § Ordföranden och tre av de övriga ledamöterna utses av regeringen. Återstående ledamöter utses enligt föreskrifter i förordningen (1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd. Ersättarna utses i samma ordning som de ordinarie ledamöterna. Uppstår vakans för ledamot eller ersättare som utses enligt förordningen om elektorsförsamling vid forskningsråd, utser regeringen efter förslag av rådet en ny ledamot eller suppleant för återstående delen av mandatperioden Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare utses för tre år. Ledamot får inte utses för mer än två mandatperioder i följd. 12 § Huvudsekreteraren förordnas av forskningsrådet för sammanlagt högst sex år. Tjänsten som kanslichef tillsätts av regeringen. Övriga tjänster vid rådets kansli tillsätts av rådet. Andra tjänster tillsätts i enlighet med bestämmelserna i förordningen (1986:364) om tjänster vid forskningsråd eller, såvitt avser doktorander, förordningen (1985:310) om doktorandtjänster. /r3/ Bisysslor 13 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av forskningsrådet även i fråga om tjänst som tillsätts av regeringen. /r3/ Särskilda föreskrifter 14 § Forskningsrådet skall, efter samråd med forskningsrådsnämnden och de myndigheter som förvaltar medel som rådet anvisat, meddela föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas vid ansökan om medel och om villkor för disposition och redovisning av dessa samt om skyldighet för mottagare att till rådet lämna redogörelse för den verksamhet för vilken medlen utgår. /r3/ Överklagande 15 § Forskningsrådets beslut att bevilja eller avslå ansökan om medel får inte överklagas. Rådets övriga beslut får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av -- lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål, -- lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga, -- andra föreskrifter. Övergångsbestämmelser Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Den första mandatperioden omfattar tiden 1 december 1990--30 juni 1995. Vid tillämpning av 11 § skall denna tid räknas som en mandatperiod. Till dess ledamöterna i det teknikvetenskapliga forskningsrådet utsetts enligt 11 §, dock längst till den 1 december 1990, skall det tekniska forskningsrådet inom styrelsen för teknisk utveckling fullgöra de uppgifter som ankommer på det teknikvetenskapliga forskningsrådet.