Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:708 · Visa register
Förordning (1990:708) om koldioxidskatt
Departement: Finansdepartementet S6
Utfärdad: 1990-06-14
Ikraft: 1991-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1784
Upphävd: 1995-01-01
1 § Vid registrering enligt 3 § första stycket lagen (1990:582) om koldioxidskatt är 1 § förordning (1964:351) om allmän energiskatt tillämplig och vid registrering enligt 3 § andra stycket nämnda lag är 1 § förordningen (1981:432) om bensinskatt tillämplig. 2 § Beskattningsmyndigheten skall i fråga om skattepliktiga bränslen snarast möjligt underrätta generaltullstyrelsen om verkställda registreringar och avregistreringar. Förordning (1993:499). 3 § Föreskrifter om införsel till landet av skattepliktigt bränsle meddelas av generaltullstyrelsen efter samråd med riksskatteverket.