Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:700 · Visa register
Förordning (1990:700) om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid Läkemedelsverket
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1990-06-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:395
Ikraft: 1990-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2006:34
Upphävd: 2006-03-31
1 § Tjänst som professor vid Läkemedelsverket tillsätts av regeringen efter förslag av verket. 2 § Behörig till tjänst som professor är den som har 1. vetenskaplig skicklighet och beprövad erfarenhet i ämne inom tjänstens verksamhetsområde och 2. skicklighet att ge undervisning i sådant ämne. Utöver vad som sägs i första stycket skall den som får tjänst som professor vid farmakoterapevtiska enheten vara behörig till tjänst för läkare med specialistkompetens vid avdelning för klinisk farmakologi eller vid medicinsk enhet. Förordning (1991:824). 3 § Innan Läkemedelsverket lämnar förslag om tillsättande av en tjänst som professor skall verket inhämta yttranden från minst tre sakkunniga som verket utser efter samråd med farmacevtiska eller medicinska fakultetskollegiet vid universitet i Uppsala. 4 § De sakkunniga skall med kortfattad motivering ange skickligheten hos de sökande som de anser i första hand bör komma i fråga till tjänsten samt ordningen mellan dem. Detta sker i skriftligt utlåtande, om Läkemedelsverket inte beslutar annat. 5 § Läkemedelsverket får även begära in annan utredning än som avses i 4 §. 6 § Läkemedelsverket skall föreslå den sökande som verket anser bör främst komma i fråga. Om det finns särskilda skäl, får verket i sitt förslag ange högst två sökande som därefter bör komma i fråga samt ordningen mellan dem. Läkemedelsverket skall ange skälen för sitt förslag. Om endast en sökande har anmält sig och verket föreslår att denne skall få tjänsten, får dock skälen utelämnas helt eller delvis. 7 § har upphävts genom förordning (1995:395). Övergångsbestämmelser 1990:700 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1981:675) med föreskrifter om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid socialstyrelsens läkemedelsavdelning.