Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:662 · Visa register
Lag (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1990-06-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:1540
Ikraft: 1990-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:1242
Upphävd: 1997-01-01 överg.best.
1 § Till staten skall betalas skatt enligt denna lag på premier som erläggs av svensk juridisk person och fysisk person, som är bosatt i Sverige eller stadigvarande vistas här avseende personförsäkring som har meddelats i en utomlands bedriven försäkringsrörelse. Med premier likställs ersättning som lämnats vid sådan överlåtelse som avses i 2 § under förutsättning att tidigare betalningar för försäkringen inte varit skattepliktiga enligt denna lag. Skatt skall dock ej betalas för premier som utgör omkostnad i näringsverksamhet utom riket. Lag (1995:1540). 2 § Skattskyldig är den som har slutit försäkringsavtal med utländskt försäkringsföretag eller den som vid överlåtelse av försäkringen trätt i dennes ställe. 3 § Skatten utgår med 15 procent av premiebeloppet. 4 § Skattskyldighet inträder när betalning sker. 5 § Beskattningsmyndigheten kan på ansökan förklara att premieskatt inte skall betalas. Som förutsättning för att en sådan förklaring skall lämnas gäller att det utländska försäkringsföretaget i den stat där det är hemmahörande är underkastat en inkomstbeskattning som är jämförlig med den beskattning som skulle ha följt av en beskattning enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt eller enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Om det inte finns fulla skäl för befrielse får skatten sättas ned till hälften. Beskattningsmyndighetens beslut i fråga som här avses får överklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas. Lag (1993:467). 6 § Skattskyldig skall anmäla sig till beskattningsmyndigheten för registrering. 7 § Den som är skattskyldig skall lämna deklaration för varje beskattningsår då betalning skett. 8 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Övergångsbestämmelser 1993:467 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av beskattningsmyndigheten före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 1995:1540 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas i fråga om ersättning som lämnas efter den 30 juni 1995.