Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:571 · Visa register
Förordning (1990:571) med instruktion för Statens maritima museer
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1990-06-07
Omtryck: SFS 1997:336
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:48
Ikraft: 1990-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1198
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Statens maritima museer är central myndighet för statens museer med sjöhistorisk inriktning. Myndigheten har till uppgift att bevara och främja brukandet av samt bygga upp kunskaperna om det maritima kulturarvet. Detta skall ske med särskild hänsyn till det svenska sjöförsvaret, handelssjöfarten och skeppsbyggeriet samt till uppgiften att bevara och visa regalskeppet Vasa. I myndigheten ingår Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Vasamuseet. Förordning (2003:48). 2 § Myndigheten skall särskilt 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten, 2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet, 3. lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala museer samt stödja ideellt maritimhistoriskt arbete, och 4. verka för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Förordning (2003:48). 3 § Myndigheten skall biträda vid det museala bevarandet av statens sjökrigshistoriska samlingar utanför myndigheten. I fråga om sjöförsvaret skall myndigheten i lämplig omfattning samråda med Statens försvarshistoriska museer samt biträda vid tillsynen av samlingar av militär eller kulturhistorisk art. Förordning (1997:336). 4 § Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 2 och 3 får myndigheten i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten. 5 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får myndigheten åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten får myndigheten ta ut ersättning motsvarande kostnaderna för verksamheten. Verksförordningens tillämpning 6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 14, 17, 19, 20 och 30 §§. Förordning (2003:48). Myndighetens ledning 7 § Överintendenten är chef för myndigheten. Styrelsen 8 § Myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter, över- intendenten medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna, bland dem överintendenten, är närvarande. Styrelsen utser vice ordförande. Förordning (1997:336). Organisation 9 § Vid myndigheten utgör vart och ett av museerna en enhet. Förordning (2003:48). 10 § Har upphävts genom förordning (2003:48). 11 § Har upphävts genom förordning (2003:48). 12 § Har upphävts genom förordning (2003:48). Styrelsens uppgifter 13 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i sådana personalfrågor som anges i 19 § andra stycket verksförordningen. Förordning (1996:460). Ärendenas handläggning 14 § När chefen för en enhet inte är i tjänst eller i övrigt har förhinder, sköts chefens uppgifter av den tjänsteman som överintendenten bestämmer. Förordning (1997:336). 15 § Har upphävts genom förordning (2003:48). 16 § Har upphävts genom förordning (1997:336). 17 § Har upphävts genom förordning (1996:1314). 18 § Har upphävts genom förordning (1996:336). 19 § Har upphävts genom förordning (1996:460). 20 § Har upphävts genom förordning (1996:336).