Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:278 · Visa register
/r1/ Förordning (1990:278) om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1991 och höstterminen 1991;
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1990-05-23
Ikraft: 1990-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS1991:1060
Upphävd: 1991-07-01
/r3/ Inledande föreskrifter 1 § Denna förordning innehåller sådana föreskrifter om ersättningsbelopp i fråga om interkommunal ersättning som avses i 4 kap. 19 § och 5 kap. 19 § skollagen (1985:1100). Beloppen gäller under vårterminen 1991 och höstterminen 1991. Förordningen skall tillämpas om kommunerna inte kommer överens om något annat. Förordningen gäller inte i fråga om interkommunal ersättning för elever i landstingskommunala gymnasieskolor. /r3/ Grundskolan 2 § För elever i grundskolan gäller följande ersättningsbelopp per elev och termin: Årskurser Belopp 1--6 11 000 kronor 7--9 12 900 kronor I beloppen ingår ersättning för fria skolmåltider med 1 400 kronor per elev och termin. Regeringen meddelar särskilda föreskrifter om tilläggsbelopp för elever i försöksverksamhet med förberedande dansundervisning i grundskolan. /r3/ Gymnasieskolan 3 § I fråga om den interkommunala ersättningen för elever i gymnasieskolan delas gymnasieskolans linjer in i följande åtta grupper, nämligen /r4/ Grupp 1 tvåårig distributions- och kontorslinje, /r4/ Grupp 2 tvåårig ekonomisk linje, tvåårig handels- och kontorslinje, tvåårig social linje, treårig ekonomisk linje, treårig humanistisk linje och treårig samhällsvetenskaplig linje, /r4/ Grupp 3 tvåårig musiklinje, tvåårig teknisk linje, tvåårig vårdlinje och treårig naturvetenskaplig linje samt fyraårig teknisk linje (årskurserna 1--3), /r4/ Grupp 4 tvåårig estetisk-praktisk linje, tvåårig konsumtionslinje och tvåårig social servicelinje, /r4/ Grupp 5 tvåårig beklädnadsteknisk linje, tvåårig drift- och underhållsteknisk linje, tvåårig el-teleteknisk linje, tvåårig jordbrukslinje och tvåårig processteknisk linje, /r4/ Grupp 6 tvåårig bygg- och anläggningsteknisk linje, tvåårig fordonsteknisk linje, tvåårig livsmedelsteknisk linje, tvåårig skogsbrukslinje och tvåårig verkstadsteknisk linje, /r4/ Grupp 7 fyraårig teknisk linje (årskurs 4), /r4/ Grupp 8 tvåårig träteknisk linje. 4 § För elever i gymnasieskolan gäller följande ersättningsbelopp per elev och termin: Grupp Belopp 1 6 900 kronor 2 9 100 kronor 3 9 900 kronor 4 11 400 kronor 5 13 200 kronor 6 16 000 kronor 7 17 200 kronor 8 18 600 kronor I beloppen ingår ersättning per elev 1. för fria läromedel och annan fri undervisningsmateriel med 1 200 kronor i grupp 1, 900 kronor i grupp 2, 1 300 kronor i grupp 3, 1 300 kronor i grupp 4, 2 300 kronor i grupp 5, 3 600 kronor i grupp 6, 1 900 kronor i grupp 7 och 3 900 kronor i grupp 8, 2. för fria skolmåltider med 1 500 kronor i samtliga grupper. 5 § Av 4 kap. 3 § förordningen (1986:572) med vissa tillämpningsföreskrifter till skollagen (1985:1100) följer att skolöverstyrelsen i vissa fall får fastställa högre ersättningsbelopp än som anges i 4 §. Sådant tilläggsbelopp, som avses i 4 kap. 9 § nämnda förordning och som gäller elever på utbildningen för döva och hörselskadade elever i Örebro kommuns gymnasieskola, skall utgöra 3 800 kronor per elev och termin. /r3/ Gemensamma föreskrifter 6 § Ersättning för vårterminen lämnas för den som är elev i grundskolan eller gymnasieskolan den 15 februari. Ersättning för höstterminen lämnas för den som är elev i grundskolan eller gymnasieskolan den 15 september.