Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:203 · Visa register
Förordning (1990:203) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1990-04-26
Ändring införd: t.o.m. SFS1992:1162
Ikraft: 1990-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:446
Upphävd: 1993-07-01
Aktiebolaget Svensk Bilprovning får ta ut avgifter med nedan angivna belopp för förrättningar som utförs av bolaget. ------------------------------------------------------------------------ Förrättningar Avgift kronor ------------------------ Fullständig Efter- kontroll kontroll ------------------------------------------------------------------------ Typbesiktning av a) personbilar, lastbilar eller bussar med en totalvikt av högst 3 500 kilogram 1. en grundmodell 13 280 2. en variant av en vid typbesiktning godkänd grundmodell med samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med ändring enligt ett eller flera av följande alternativ: Annan motor, ändrat antal drivande hjul, ändrat antal styrande hjul, annan lastbärare (det sista avser endast lastbil) 5 690 3. en variant av en vid typbesiktning godkänd modell enligt 1 eller 2 ovan men med annan utrustning 4 270 4. teoretisk variant eller s. k. "carry over" 3 320 b) terrängvagn med en totalvikt av högst 3 500 kilogram 10 060 c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram 16 790 d) motorcyklar eller terrängskotrar 6 900 e) husvagnar 1. en grundmodell 10 060 2. en variant av en vid typbesiktning godkänd grundmodell med samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med annan utrustning 4 110 3. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast genom att kopplingsanordningen är avsedd för en annan kulstorlek 1 680 f) andra släpvagnar med bromsutrustning och med en totalvikt av högst 3 500 kilogram 1. en grundmodell 5 040 2. en variant av en vid typbesiktning godkänd grundmodell med samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med fällbar framläm eller huv över godsutrymmet 2 560 3. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast genom att kopplingsanordningen är avsedd för en annan kulstorlek 1 680 g) andra släpvagnar med bromsutrustning och med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram 10 060 h) släpvagnar utan bromsutrustning, släpslädar eller terrängsläp 1. en grundmodell 2 560 2. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om kopplingsanordningen 1 680 i) mopeder 9 950 Prövning av frågor om godkännande av fordon enligt bilavgasförordningen (1991:1481) a) prövning av ansökan jämte en provning för en motorfamilj som enligt sökandens uppgift i ansökan om certifiering beräknas få en försäljningsvolym om högst 200 bilar 20 250 b) prövning av ansökan jämte en provning för en motorfamilj som enligt sökandens uppgift i ansökan om certifiering beräknas få en försäljningsvolym överstigande 200 bilar 1. grundavgift 20 250 2. tilläggsavgift per bil för den del av den beräknadeförsäljningsvolymen -- som överstiger 200 men inte 1 000 bilar 24 -- som överstiger 1 000 men inte 5 000 bilar 16 -- som överstiger 5 000 bilar 8 c) för varje ytterligare provning 7 700 d) prövning av frågan om certifiering av eftermonterad avgasrening (A 90) 5 300 e) särskild kontroll inklusive fullständigt avgasprov enligt A 40 8 300 Registreringsbesiktning av a) personbilar, traktorer (ombyggda bilar), sådana lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av högst 3 500 kilogram och 1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 455 2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 350 b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av 3 501--7 000 kilogram 1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 600 2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 500 c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar 1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 700 2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 600 d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar 1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 800 2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 700 e) motorcyklar eller terrängskotrar 300 f) husvagnar 1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 455 2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 300 g) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp med en totalvikt av högst 3 500 kilogram 1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 300 2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 300 h) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och högst två axlar 1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 600 2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 500 i) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp med en totalviktav mer än 3 500 kilogram och tre eller flera axlar 1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 700 2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 600 j) amatörbyggda fordon tilläggsavgifter till a) och e) ovan 165 k) ombyggda fordon tilläggsavgifter till a) och e) ovan 100 l) bilar som avses bli godkända för person- transporter i beställningstrafik med lättare fordon tilläggsavgifter till a) ovan 100 m) bilar med bostadsinredning och gasol- anläggning tilläggsavgifter till a), b), c) och d) ovan 100 Exportvagnsbesiktning 370 Kontrollbesiktning av a) personbilar eller traktorer (ombyggda bilar) 187 120 b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av högst 3 500 kilogram 187 120 c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av 3 501--7 000 kilogram 330 200 d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar 450 250 e) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar 550 300 f) motorcyklar, mopeder eller terrängskotrar 140 70 g) husvagnar 140 100 h) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp 1. med en totalvikt av högst 3 500 kilogram 140 100 2. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och högst två axlar 350 180 3. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och tre eller flera axlar 450 240 Kopplingsbesiktning a) om den företas i samband med registrerings- eller kontrollbesiktning 130 b) i andra fall 250 Besiktning av kilometerräknarapparatur som innefattar a) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn och som företas i samband med någon annan besiktning 265 b) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn i övriga fall 300 c) en annan kontroll i samband med någon annan besiktning 90 d) en annan kontroll i övriga fall 120 80 Mopedbesiktning 240 Lämplighetsbesiktning av fordon som avses i 70 § första stycket fordonskungörelsen (1972:595) a) om besiktningen företas i samband med en registrerings- eller kontrollbesiktning 100 b) i övriga fall 130 Besiktning av fordonsmonterade kranar utom vajerspel eller personkorgar a) första besiktning 1. om den företas i samband med en annan besiktning 470 2. i övriga fall 500 b) återkommande besiktning 1. om den företas i samband med en annan besiktning 330 2. i övriga fall 350 Besiktning av vajerspel 135 Besiktning av personkorgar 135 Besiktning av vinschar 135 Besiktning för viss internationell godsbefordran på väg under tullförsegling (TIR-besiktning) a) typbesiktning 4 000 b) första besiktning 545 c) återkommande besiktning 480 Besiktning för befordran av farligt gods på väg (ADR-respektive ADR-S-besiktning) a) första besiktning 1. grundavgift 600 2. avgift för varje ämnesklass som besiktningen avser 330 b) återkommande besiktning 545 Besiktning för internationell befordran av lättfördärvliga livsmedel (ATP-besiktning) a) första besiktning 3 140 b) återkommande besiktning 2 355 Särskild besiktning föreskriven av trafik- säkerhetsverket eller en länsstyrelse i ett dispensärende 450 Plombering av en taxameters fastsättning i ett fordon 150 Utfärdande av ett intyg enligt 34 § bil- registerkungörelsen (1972:599) 40 För förrättning som inte utförs vid bilprovningsstation får avgifter i stället för vad som angetts ovan i denna förordning tas ut med högst 430 kronor per timme. Med efterkontroll avses i denna förordning en sådan begränsad kontrollbesiktning som anges i 81 § fordonskungörelsen (1972:595). I fråga om besiktning av kilometerräknarapparatur avses med efterkontroll en besiktning som sker inom en månad från den närmast föregående besiktningen av apparaturen. Om annan kontrollbesiktning än efterkontroll av fordon, vars inställelsetermin består av fem månader, görs efter utgången av inställelseterminens tredje månad, får avgiften höjas till följande belopp: a) För personbilar och för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av högst 3 500 kilogram, till 240 kronor, b) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av 3 501--7 000 kilogram, till 430 kronor, c) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar, till 560 kronor, och d) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar, till 660 kronor. För förrättning som efter överenskommelse med en kund utförs utanför ordinarie arbetstid eller på en annan plats än vid bilprovningsstation får Aktiebolaget Svensk Bilprovning fastställa avgift. Förordning (1992:1162).