Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1535 · Visa register
Försäkringsinspektionens Tillkännagivande (1990:1535) om ändring av vissa skadelivräntor
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1990-12-18
Ikraft: 1991-02-01
1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973. a) En trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg om 8 % (jfr SFS 1967:663 och 1967:666). b) En skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg om 8 % (jfr SFS 1971:14). c) Annan ansvarslivränta än de ovan nämnda ökas med ytterligare indextillägg om 5 % (jfr SFS 1973:214). Under 1 a--c angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 februari 1991. 2. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter utgången av år 1973. En skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor, vilka fastställts före den 1 februari 1991. Vidare avses livräntor enligt samma lag, vilka genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag. Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) har det som sägs ovan tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.