Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1479 · Visa register
/r1/ Förordning (1990:1479) om läraranställning i vissa fall;
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1990-12-13
Ändring införd: t.o.m. SFS1991:1056
Ikraft: 1991-01-01
Med sökande som har svensk lärarutbildning enligt 2 kap. 4 § första stycket 1 skollagen (1985:1100) skall, då fråga är om anställning utan tidsbegränsning, jämställas 1. sökande som genom beslut före utgången av 1990 av regeringen eller skolöverstyrelsen förklarats behöriga till visst slag av lärartjänst, 2. sökande som genom regeringsbeslut före utgången av 1990 fått medgivande att förordnas tills vidare på visst slag av lärartjänst trots att de saknat föreskriven utbildning, 3. sökande som avses i punkten 4 övergångsbestämmelserna till förordningen (1986:231) om ändring i förordningen (1975:337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun, i dessa övergångsbestämmelsers lydelse vid utgången av år 1990, 4. sökande som genom beslut före den 1 juli 1991 av skolöverstyrelsen förklarats kompetenta att undervisa i grundläggande svenskundervisning för invandrare. Lag (1991:1056).