Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1179 · Visa register
Förordning (1990:1179) med instruktion för Konsumentverket
Departement: Civildepartementet FOK
Utfärdad: 1990-11-22
Ikraft: 1991-01-14
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:868
Upphävd: 1995-07-01
Uppgifter 1 § Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor. Verket har till uppgift att stödja hushållen i deras strävan att effektivt utnyttja sina resurser samt att stärka konsumenternas ställning på marknaden. 2 § Verket skall särskilt 1. undersöka och följa hushållens förhållanden samt konsumenternas situation på marknaden, 2. uppmärksamma konsumentgrupper som ekonomiskt, socialt eller utbildningsmässigt är svaga, 3. övervaka marknadens utbud samt näringsidkarnas marknadsföring och säljvillkor, 4. utarbeta riktlinjer för näringsidkarnas marknadsföring och utformning av varor, tjänster och andra nyttigheter samt för näringsidkarnas tillämpning av konsumentkreditlagen (1992:830), 5. söka påverka näringsidkare att anpassa sin verksamhet efter konsumenternas behov och stimulera näringsidkarna att vidta egna åtgärder i detta syfte, 6. utföra eller låta utföra undersökningar av varor, tjänster och andra nyttigheter, 7. informera andra organ om sådana konsumentproblem som verket inte kan åtgärda, 8. främja information till konsumenterna om förhållanden som är väsentliga för dem, 9. främja utbildning i konsumentfrågor, 10. stödja organisationer som arbetar med konsumentfrågor, 11. stödja forskning inom verkets arbetsområde, 12. följa reklamens utveckling, 13. följa utvecklingen och beakta konsumenternas intressen beträffande distributions- och varuförsörjningsfrågor, 14. svara för centrala uppgifter i anslutning till konsumentverksamheten på lokal nivå. Förordning (1992:1012). 2 a § Verket får 1. fastställa sådana särskilda beräkningsgrunder för uppgifter om pris per måttenhet (jämförpris) som krävs för tillämpningen av 7 § första stycket prisinformationslagen (1991:601), 2. meddela föreskrifter om vad som skall anses utgöra praktiska hinder enligt 10 § andra stycket eller 11 § andra stycket 1 prisinformationslagen samt om kraven för att kontroll skall vara obehövlig enligt 11 § tredje stycket samma lag. Förordning (1991:1939). 3 § Verket får utföra undersökningar på uppdrag av myndigheter eller enskilda. Ersättning för utförda uppdrag debiteras enligt den taxa som verket fastställer. 4 § Verket skall samråda med andra myndigheter som handlägger konsumentfrågor. Verket skall samarbeta med kommunerna och med enskilda organisationer med verksamhet inom konsumentområdet. Verksförordningens tillämpning 5 § Verksförordningen (1987:1100) skall med undantag av 18 § tillämpas på konsumentverket. Myndighetens ledning 6 § Konsumentverkets generaldirektör är chef för verket. Generaldirektören är också konsumentombudsman. 7 § För generaldirektören finns en ställföreträdare. Som ersättare för generaldirektören i dennes egenskap av konsumentombudsman finns en ställföreträdande konsumentombudsman. Styrelsen 8 § Verkets styrelse består av högst tio personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande. Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Organisation 9 § Under generaldirektören finns två chefstjänstemän med samordnings- och utvecklingsansvar för de verksamhetsområden som verket bestämmer. 10 § Inom verket finns ett KO-sekretariat. Dess uppgift är främst att biträda Konsumentombudsmannen med dennes uppgifter enligt marknadsföringslagen (1975:1418), lagen (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden samt produktsäkerhetslagen (1988:1604). Ställföreträdande konsumentombudsman är chef för KO-sekretariatet. Inom verket finns i övrigt de enheter som verket bestämmer. Varje enhet leds av en chef. Förordning (1994:1074). 11 § Vid delegering enligt 21 § andra stycket verksförordningen (1987:1100) får uppdrag att föra talan vid marknadsdomstolen lämnas endast till en tjänsteman som är jurist med domstolserfarenhet. Förordning (1991:1206). Konsumenttekniska nämnden 12 § Vid verket finns en rådgivande nämnd, konsumenttekniska nämnden. Förordning (1991:1206). 13 § har upphävts genom förordning (1991:1206). 14 § Konsumenttekniska nämnden har till uppgift att verka för att brukarkrav beaktas vid utveckling och upphandling av produkter. I nämnden ingår företrädare för de myndigheter, forskningsinstitutioner och andra organ som regeringen bestämmer. En av ledamöterna är ordförande. Personalföreträdare 15 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på verket. Personalansvarsnämnden 16 § Verkets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av chefstjänstemännen, chefen för KO- sekretariatet och chefen för den enhet som svarar för personalfrågor inom verket. Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. Handläggningen av vissa ärenden 17 § Anförs klagomål mot en viss marknadsföringsåtgärd och är det fråga endast om prövning enligt 2--4 §§ marknadsföringslagen (1975:1418) får klagomålen lämnas utan åtgärd, om det med hänsyn till konsumentintresset är av ringa betydelse att saken prövas. 18 § Innan konsumentombudsmannen ansöker hos marknadsdomstolen om förbud eller åläggande, skall den som ansökan gäller få tillfälle att yttra sig. Ansökan kan avse -- förbud eller åläggande enligt 2--4 §§ marknadsföringslagen (1975:1418), -- förbud enligt 1 § lagen (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, eller -- förbud eller åläggande enligt 5--9 §§ eller 12 § tredje stycket produktsäkerhetslagen (1988:1604). I brådskande fall eller om det finns andra särskilda skäl, får dock konsumentombudsmannen ansöka utan att erbjuda tillfälle till yttrande. 19 § Ett föreläggande enligt 14 eller 15 § marknadsföringslagen (1975:1418), 6 § lagen (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden eller 22 § produktsäkerhetslagen (1988:1604) skall vara skriftligt och undertecknas av konsumentombudsmannen. Föreläggandet godkänns genom att den som det riktas till skriftligen hos konsumentombudsmannen förklarar att han godkänner det förbud eller åläggande som anges i föreläggandet. Godkännandet bör i regel som tecknas på föreläggandet. Om det tecknas på någon annan handling gäller det endast om det klart framgår vilket föreläggande som det avser. Tjänstetillsättning m. m. 20 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid. Tjänster som chefstjänsteman och ställföreträdande konsumentombudsman tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Andra tjänster tillsätts av verket. 21 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören. 22 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. 23 § har upphävts genom förordning (1991:1206). 24 § Ordföranden i konsumenttekniska nämnden utses av regeringen för en bestämd tid. Övriga ledamöter utses av verket för en bestämd tid. Bisysslor 25 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket även i fråga om chefstjänstemän och chefen för KO-sekretariatet. Överklagande 26 § Konsumentombudsmannens beslut i ärenden enligt marknadsföringslagen (1975:1418), lagen (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden eller produktsäkerhetslagen (1988:1604) får överklagas endast i den utsträckning som anges i dessa lagar.