Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1108 · Visa register
Förordning (1990:1108) med instruktion för specialattachéer vid utlandsmyndigheterna
Departement: Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad: 1990-11-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:15
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
1 § Med specialattaché avses i denna förordning en tjänsteman som för en begränsad tid är knuten till en eller flera utlandsmyndigheter för bevakning av ett särskilt område och som har Regeringskansliet som sin huvudman. Bestämmelserna i denna förordning om specialattachéer gäller även den som för en begränsad tid är anställd som råd med motsvarande arbetsuppgifter. För försvarsattachéer gäller förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer. Förordning (1997:15). 2 § En specialattaché förordnas av regeringen. Förordning (1997:15). 3 § En specialattachés ansvarsområde och arbetsuppgifter fastställs i förordnandet. En specialattaché skall i övrigt fullgöra de uppgifter som faller inom huvudmannens ansvarsområde och som denne bestämmer. Förordning (1992:951). 4 § Chef för en specialattaché är chefen för den utlandsmyndighet där attachén är stationerad. Specialattachén skall hålla sin chef liksom beskicknings- och delegationschefer i sina andra verksamhetsländer underrättade om sin verksamhet och vara deras rådgivare. I frågor av utrikespolitisk natur skall specialattachén följa deras direktiv. En specialattaché vid Sveriges representation vid Europeiska unionen skall följa de direktiv som chefen för representationen ger. När direktiven ges skall chefen beakta specialattachéns särskilda ansvarsområde och de uppgifter som huvudmannen har bestämt. Förordning (1997:15). 5 § Om det finns särskilda skäl, får chefen för utlandsmyndigheten efter samråd med huvudmannen besluta att en specialattachés arkivhandlingar inte skall ingå i utlandsmyndighetens arkiv. I sådant fall skall specialattachéns arkiv i stället utgöra en del av huvudmannens arkiv, och specialattachén skall hålla sina handlingar åtskilda från utlandsmyndighetens och följa de bestämmelser för registrering och arkivbildning som gäller för huvudmannen. Förordning (1997:15). 6 § I frågor om semester beslutar specialattachéns chef. Beträffande annan ledighet beslutar huvudmannen. Förordning (1997:15). Övergångsbestämmelser 1990:1108 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Genom förordningen upphävs 1. förordningen (1977:575) med instruktion för arbetsmarknadsråd, 2. regeringens beslut den 22 april 1982 om instruktion för industriråd/industriattaché vid Sveriges delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), 3. regeringens beslut den 19 maj 1982 (ändrat senast genom regeringens beslut den 20 januari 1983) om instruktion för attaché/ambassadråd för tull- och handelspolitiska frågor, 4. förordningen (1985:170) med instruktion för ekonomiska attachéer och finansråd, 5. förordningen (1985:305) med instruktion för lantbruksråd och lantbruksattaché, 6. förordningen (UHÄ-FS 1988:12) med instruktion för utbildningsråd vid Sveriges OECD-delegation i Paris. För den som förordnats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter i fråga om ansvarsområde och arbetsuppgifter.