Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:108 · Visa register
/r1/ Förordning (1990:108) om fyllnadstjänstgöring i vissa fall för lärare och kyrkomusiker;
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1990-03-22
Ikraft: 1990-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS1991:8
Upphävd: 1991-02-01 överg.best.
/r3/ Inledande föreskrifter 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om 1. lärares fyllnadstjänstgöring som kyrkomusiker, 2. kyrkomusikers fyllnadstjänstgöring som lärare. 2 § I denna förordning avses med skola grundskola, kommunal gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och statsunderstödd folkhögskola. 3 § En tjänst i vilken fyllnadstjänstgöring skall ingå skall inrättas av den huvudman hos vilken huvuddelen av tjänstgöringen skall fullgöras. /r3/ Lärares fyllnadstjänstgöring 4 § I en lönetjänst som lärare vid en skola eller vid skolväsendet i kommun får det ingå fyllnadstjänstgöring som kyrkomusiker i ett pastorat, om 1. läraren är behörig till tjänsten som kyrkomusiker och 2. styrelsen för skolan och kyrkorådet har kommit överens om det. 5 § Om fyllnadstjänstgöring enligt 4 § avses ingå i en ledig lönetjänst som lärare, skall det anges i lediganmälan. Till en sådan lärartjänst får i första hand en lärare som är behörig till en tjänst som kyrkomusiker komma i fråga, om läraren också är behörig till lärartjänsten. 6 § En lärare är skyldig att ha fyllnadstjänstgöring som kyrkomusiker, om läraren förklarat sig villig till tjänstgöringen eller tjänstgöringen har angetts i lediganmälan av tjänsten. /r3/ Kyrkomusikers fyllnadstjänstgöring 7 § I 17 § lagen (1989:8) om kyrkomusiken i svenska kyrkan föreskrivs att innehavaren av en tjänst som kyrkomusiker är skyldig att fullgöra fyllnadstjänstgöring hos en annan arbetsgivare i den omfattning som följer av anställningsavtalet. I en tjänst som kyrkomusiker i ett pastorat får det ingå fyllnadstjänstgöring som lärare vid en skola, om 1. kyrkomusikern är behörig till en sådan tjänst som lärare i vilken tjänstgöringen kan ingå och 2. kyrkorådet och styrelsen för skolan har kommit överens om det. 8 § Bestämmelser om skyldigheter för lärare vid en skolform gäller även kyrkomusiker som har fyllnadstjänstgöring vid skolformen. Övergångsbestämmelser 1991:8 Den upphävda förordningen skall dock tillämpas till utgången av juni 1991 i fråga om lärare vid statsunderstödda folkhögskolor samt kyrkomusikers fyllnadstjänstgöring vid sådana skolor.