Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1070 · Visa register
Förordning (1990:1070) om publicering av Sveriges internationella överenskommelser, m.m.;
Departement: Utrikesdepartementet FMR
Utfärdad: 1990-11-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:732
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Allmänna bestämmelser om publicering 1 § Överenskommelser som Sverige ingår med andra stater eller mellanfolkliga organisationer skall offentliggöras i publikationen Sveriges internationella överenskommelser (SÖ) i den utsträckning som anges i 2-4 §§. Rättschefen i Utrikesdepartementet är utgivare av SÖ. Förordning (2001:173). 2 § I SÖ skall publiceras 1. alla för Sverige bindande internationella överenskommelser som har ingåtts av regeringen, jämte ändringar i dessa, 2. alla av Sverige anmälda, ändrade eller återtagna reservationer och förklaringar, vilka rör en sådan överenskommelse, 3. uppgift om när en överenskommelse enligt 12 § har upphört att gälla. Överenskommelser som är av mindre vikt behöver dock inte publiceras. Överenskommelser som på grund av sekretesslagen (1980:100) inte får lämnas ut till envar skall inte publiceras. 3 § Om det finns särskilda skäl, får enligt utgivarens bestämmande i SÖ publiceras även 1. beslut av en mellanfolklig organisation, om beslutet är bindande för Sverige, 2. överenskommelser som förvaltningsmyndigheter har ingått med utländska myndigheter. 4 § Överenskommelser, reservationer och förklaringar samt beslut skall publiceras i sin helhet. Utgivaren av SÖ kan dock bestämma att publicering i stället skall ske i notisform. Publicering av språkversioner 5 § En bilateral överenskommelse publiceras på de språk som den är avfattad på. Språkversion med annat alfabet än det latinska får dock utelämnas. Nordiska multilaterala överenskommelser publiceras enbart med svensk text. Andra multilaterala överenskommelser eller beslut av en mellanfolklig organisation som har en svensk originaltext publiceras enbart på svenska. Om en överenskommelse eller ett beslut som saknar svensk originaltext har avfattats på fler språk än engelska, får utländska texter på andra språk än engelska utelämnas. I 14 § andra stycket lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar finns bestämmelser om överenskommelser som skall gälla som svensk rätt. Förordning (2001:173). 6 § Överenskommelser eller beslut som inte har svensk text skall publiceras med svensk översättning, om inte särskilda skäl föranleder annat. Publicering av bilagor 7 § Om det finns särskilda skäl, kan utgivaren av SÖ bestämma att en bilaga till en överenskommelse inte skall publiceras eller att den skall publiceras utan svensk översättning. Första stycket gäller inte, om något annat har bestämts med stöd av 14 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar. Hänvisning till text som inte publiceras i SÖ 8 § Har en överenskommelse eller ett beslut publicerats i notisform eller har en bilaga eller en svensk eller utländsk text utelämnats, skall i SÖ publiceras uppgift om var texten finns tillgänglig. Upplysningar i anslutning till publicering 9 § Då en överenskommelse publiceras i SÖ skall, förutom överenskommelsens rubrik, om möjligt följande uppgifter anges 1. datum för undertecknande, 2. datum för regeringsbeslut om ratifikation, godkännande eller anslutning, 3. datum och plats för deposition eller utväxling av ratifikations-, godkännande- eller anslutningsinstrument samt uppgift om depositarie, 4. datum då överenskommelsen har trätt i kraft, 5. datum då överenskommelsen blir bindande för Sverige, 6. av Sverige anmälda reservationer och förklaringar, 7. om en svensk myndighet har utsetts att fullgöra uppgifter enligt överenskommelsen, namnet på denna myndighet, 8. i fråga om ändringsprotokoll, hänvisning till tidigare publicerad överenskommelse och nummer i SÖ, 9. hänvisning till riksdagstryck och 10. hänvisning till nummer i Svensk författningssamling. Register 10 § SÖ skall förses med register. För underlättande av registerframställningen kan sökord sättas ut i anslutning till en överenskommelses rubrik. Rapporteringsskyldighet 11 § I samband med att åtgärder vidtas för att ingå en överenskommelse eller innan beslut som skall publiceras i SÖ blir bindande för Sverige, skall det departement till vilket ärendet hör tillställa utgivaren av SÖ texten till överenskommelsen eller beslutet och de uppgifter som anges i 9 §. 12 § När en överenskommelse upphört att gälla till följd av att den sagts upp, att dess giltighetstid löpt ut, att avtalsparterna fullgjort sina förpliktelser enligt överenskommelsen, att överenskommelse träffats om att avtalet skall upphöra att gälla eller att det ersatts av en senare överenskommelse, skall det departement till vilket ärendet om överenskommelsen hör underrätta utgivaren av SÖ. Förteckningar över förvaltningsmyndigheters överenskommelser 13 § Varje förvaltningsmyndighet som med stöd av 10 kap. 3 § regeringsformen ingår en överenskommelse av offentligrättslig natur med en regering, en statlig eller kommunal myndighet i ett annat land eller med en mellanfolklig organisation ska föra en förteckning över gällande sådana överenskommelser. Ett exemplar av förteckningen ska senast den 31 januari varje år lämnas till Regeringskansliet, Utrikesdepartementet. Uppgifter om överenskommelser som på grund av sekretesslagen (1980:100) inte får lämnas ut till envar ska lämnas i en särskild förteckning. Förordning (2008:732). Övergångsbestämmelser 1990:1070 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1911:142 s. 3) angående uteslutande ur Svensk författningssamling av vissa författningar, som hittills där intagits. De förteckningar som avses i 13 § skall under år 1991 lämnas senast den 1 juli.