Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:994 · Visa register
/r1/ Förordning (1989:994) om tillstånd till överlåtelse av skepp, m. m.;
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1989-12-13
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS1991:1880
Upphävd: 1992-01-01
1 § Denna förordning gäller prövningen av frågor om 1. tillstånd till överlåtelser som avses i 1 § lagen (1989:990) om tillstånd till överlåtelse av skepp, 2. medgivande enligt 2 § fjärde stycket sjöarbetstidslagen (1970:105), 59 § sjömanslagen (1973:282), 4 § mönstringslagen (1983:929) och 7 § förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg. 2 § Frågor som avses i 1 § prövas av sjöfartsverket. I frågor som avses i 1 § 2 skall verket samråda med arbetsmarknadsstyrelsen. 3 § Innan ärendet avgörs skall sjöfartsverket samråda med berörda svenska organisationer för redare och ombordanställda. 4 § Sjöfartsverket skall med eget yttrande underställa ärendet regeringens prövning om 1. någon av de ombordanställdas organisationer har motsatt sig bifall till ansökan, 2. ärendet bedöms ha större principiell betydelse eller allmän räckvidd. 5 § Sjöfartsverkets beslut får överklagas hos regeringen. 6 § Sjöfartsverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1989:990) om tillstånd till överlåtelse av skepp. Övergångsbestämmelser 1989:994 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990, då förordningen (1977:495) om tillstånd till överlåtelse av fartyg upphör att gälla. 2. Ansökningar om tillstånd enligt lagen (1977:494) om tillstånd till överlåtelse av fartyg som har kommit in till kommerskollegium men som inte har prövats slutligt skall vid ikraftträdandet överlämnas till sjöfartsverket. 3. Vid sjöfartsverkets prövning av frågor om tillstånd enligt lagen (1977:494) om tillstånd till överlåtelse av fartyg gäller 1 och 2 §§ i förordningen (1977:495) om tillstånd till överlåtelse av fartyg i tillämpliga delar.