Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:957 · Visa register
Förordning (1989:957) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
Departement: Finansdepartementet S4
Utfärdad: 1989-12-07
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:658
Upphävd: 1997-12-31
1 § Lagen (1989:933) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna skall träda i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas den 1 januari 1990 eller senare, b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för beskattningsår som börjar den 1 januari 1990 eller senare, c) i fråga om förmögenhet, på förmögenhet som taxeras år 1991 eller senare. Avtalet träder i kraft den 31 december 1989. 2 § Bestämmelsen om progressionsuppräkning i art. 25 punkt 6 d skall inte tillämpas. 3 § Ärenden som enligt avtalet skall handläggas av behörig myndighet i Sverige prövas av riksskatteverket. Är ett ärende av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall dock riksskatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen. Riksskatteverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 1989:957 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1987:1043) om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. 3. Den upphävda förordningen och lagen (1987:384) om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige tillämpas fortfarande a) i fråga om skatter som innehållits vid källan, på inkomst som förvärvats före den 1 januari 1990, b) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för beskattningsår som börjar före den 1 januari 1990, c) i fråga om förmögenhet, på förmögenhet som taxeras före år 1991.