Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:896 · Visa register
Förordning (1989:896) om vissa bidrag till jordbruksföretag
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1989-11-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:1117
Ikraft: 1989-12-13
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:756
Upphävd: 2002-01-01 överg.best.
1 § Bidrag enligt denna förordning får lämnas med ett grundbelopp till jordbruksföretag i landet som bedriver animalieproduktion eller matpotatisodling. Dessutom får bidrag lämnas med ett tilläggsbelopp till jordbruksföretag som omfattas av förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige. Förordning (1992:142). 2 § Bidragen lämnas med ett visst belopp per djur respektive per hektar matpotatisodling. Bidrag för matpotatisodling lämnas endast till jordbruksföretag som brukar sammanlagt minst två hektar åkermark, varav minst ett halvt hektar är matpotatisodling. Bidrag lämnas endast om det sammanlagda bidraget uppgår till minst 500 kr. Närmare föreskrifter om grunden för bidragen, om vilka djurslag bidrag lämnas för och om storleken på bidragen meddelas av Statens jordbruksverk. Förordning (1993:145). 3 § har upphävts genom förordning (1993:145). 4 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av jordbruksverket. Förordning (1991:1457). 5 § har upphävts genom förordning (1993:145). 6 § har upphävts genom förordning (1993:145). 7 § Jordbruksföretag är återbetalningsskyldigt för belopp som har betalats ut felaktigt. Om beslut om bidrag har meddelats på grund av oriktig eller vilseledande uppgift av bidragstagaren till lantbrukets företagsregister eller till Jordbruksverket, får beslutet omedelbart hävas och lämnat bidrag krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut. Om det finns anledning att häva ett bidragsbeslut, får Jordbruksverket besluta att fortsatt bidrag inte skall lämnas. Förordning (1993:145). 8 § Jordbruksverket får ompröva beslut om bidrag. Begäran om omprövning skall ha kommit in till verket inom fyra veckor från det att jordbruksföretaget har fått del av beslutet om bidrag. Förordning (1991:1457). 9 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Jordbruksverkets beslut enligt 7 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (1998:1117). 10 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om bidragen. Förordning (1993:145). Övergångsbestämmelser 1992:1427 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 15 december 1992. 1995:264 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 2001:756 De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före utgången av december 2001.