Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:1111 · Visa register
Försäkringsinspektionens Kungörelse (1989:1111) om ändring av vissa skadelivräntor
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1989-12-22
Ikraft: 1990-02-01
Försäkringsinspektionen får meddela att följande skall gälla fr.o. m. 1 februari 1990 för nedan berörda livräntor. 1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973. 1.1 Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 6 % (jfr SFS 1967:663 och 1967:666). 1.2 Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 6 % (jfr SFS 1971:14). 1.3 Annan ansvarslivränta -- än trafiklivränta och statlig skadelivränta -- ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214). Under 1.1--1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 februari 1990. 2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973. 2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 1990 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag. Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.