Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:1073 · Visa register
Förordning (1989:1073) med instruktion för Harpsundsnämnden
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1989-11-30
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:1094
Ikraft: 1990-02-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:241
Upphävd: 1999-07-01
Uppgifter 1 § Harpsundsnämnden har till uppgift att leda driften av jordbruket och skogsbruket vid statens egendom Harpsund. Nämnden svarar dock inte för underhåll av byggnader samt trädgård och park vid huvudbyggnaden. 2 § Nämnden skall se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamheten. Sammansättning 3 § Nämnden består av högst åtta personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Verksförordningens tillämpning 4 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden: 2 § om behörighet att företräda staten vid domstol och 18 § om myndighetens organisation. Förordning (1996:583). 5 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-8 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:583). Ärendenas handläggning 6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. 7 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden. Anställningar m.m. 8 § Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid. 9 § Nämnden får anställa den personal som behövs. Nämnden utövar de befogenheter som annars tillkommer statens arbetsgivarverk enligt förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m. m. Överklagande 10 § har upphävts genom förordning (1998:1094). 11 § Nämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1998:1094). Övriga bestämmelser 12 § Upphandlingsförordningen (1986:366) och förordningen (1974:591) om skyldighet för statlig myndighet att anlita riksbanken eller postgirot skall inte tillämpas på nämnden. 13 § Om räkenskapsårets resultat genererat ett överskott skall nämnden betala överskottet till Statens fastighetsverk senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Förordning (1993:1020).