Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:91 · Visa register
/r1/ Förordning (1988:91) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1988-03-03
Ikraft: 1988-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS1988:990
Upphävd: 1989-01-01
Aktiebolaget Svensk Bilprovning får ta ut avgifter med nedan angivna belopp för förrättningar som utförs av bolaget. _____________________________________________________________________ Förrättningar Avgift kronor Fullständig Efter- kontroll kontroll ______________________________________________________________________ Typbesiktning av a) personbilar, lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av högst 3 500 kilogram 1. en grundmodell 7 940 2. en variant av en vid typbesiktning godkänd grundmodell med samma motorutförande och samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med annan utrustning 3 970 3. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grund- modell endast i fråga om däck- dimensioner 1 325 b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram 1. en grundmodell 13 205 2. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grund- modell endast i fråga om däck- dimensioner 1 325 c) motorcyklar eller terrängskotrar 5 455 d) husvagnar 1. en grundmodell 7 940 2. en variant av en vid typbesiktning godkänd grundmodell med samma huvudtyp av karosseri som grund- modellen men med annan utrustning 3 260 3. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast genom att kopplingsanordningen är avsedd för en annan kulstorlek 1 325 4. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner 1 325 e) andra släpvagnar med bromsutrustning och med en totalvikt av högst 3 500 kilogram 1. en grundmodell 3 970 2. en variant av en vid typbesiktning godkänd grundmodell med samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med fällbar framläm eller huv över gods- utrymmet 2 030 3. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast genom att kopplingsanordningen är avsedd för en annan kulstorlek 1 325 4. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner 1 325 f) andra släpvagnar med bromsutrustning och med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram 1. en grundmodell 7 940 2. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om däckdimensioner 1 325 g) släpvagnar utan bromsutrustning, släpslädar eller terrängsläp 1. en grundmodell 2 030 2. en variant, som avviker från en vid typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om kopplingsan- ordningen 1 325 h) mopeder 2 290 Prövning av frågor om godkännande av fordon enligt bilavgasförordningen (1987:586) a) prövning av ansökan jämte en provning 1. grundavgift för en motorfamilj 10 670 2. tilläggsavgift per bil i en motorfamilj som sökanden enligt uppgift i ansökan om certifiering beräknar sälja av motorfamiljen 8 b) för varje ytterligare provning 1 890 Registreringsbesiktning av a) personbilar, traktorer (ombyggda bilar), sådana lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av högst 3 500 kilogram och 1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 335 2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 235 b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av 3 501--7 000 kilogram 1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 425 2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 410 c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar 1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 480 2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 460 d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar 1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 535 2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 510 e) motorcyklar eller terrängskotrar 215 f) husvagnar 1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 300 2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 195 g) andra släpvagnar, släpslädar eller terräng- släp med en totalvikt av högst 3 500 kilogram 1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 205 2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 195 h) andra släpvagnar, släpslädar eller terräng- släp med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och högst två axlar 1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 425 2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 410 i) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och tre eller flera axlar 1. som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 480 2. som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 455 j) amatörbyggda fordon tilläggsavgifter till a) och e) ovan 145 k) ombyggda fordon tilläggsavgifter till a) och e) ovan 90 l) bilar som avses bli godkända för persontransporter i beställningstrafik med lättare fordon tilläggsavgifter till a) ovan 90 m) bilar med bostadsinredning och gasolanläggning tilläggsavgifter till a), b), c) och d) ovan 90 Exportvagnsbesiktning 335 Kontrollbesiktning av a) personbilar eller traktorer (ombyggda bilar) 135 70 b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av högst 3 500 kilogram 135 70 c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av 3 501--7 000 kilogram 180 85 d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar 245 100 e) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar 295 120 f) motorcyklar, mopeder eller terrängskotrar 90 45 g) husvagnar 110 65 h) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp 1. med en totalvikt av högst 3 500 kilogram 90 45 2. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och högst två axlar 155 85 3. med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och tre eller flera axlar 200 100 Kopplingsbesiktning a) om den företas i samband med en registrerings- eller kontrollbesiktning 100 b) i andra fall 195 Besiktning av kilometerräknarapparatur som innefattar a) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn och som företas i samband med någon annan besiktning 140 b) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn i övriga fall 155 c) en annan kontroll i samband med någon annan besiktning 50 d) en annan kontroll i övriga fall 65 50 Mopedbesiktning 215 Lämplighetsbesiktning av a) fordon som avses i 70 § första stycket fordonskungörelsen (1972:595) 1. om besiktningen företas i samband med en registrerings- eller kontrollbesiktning 85 2. i övriga fall 110 b) fordon som är konstruerade för transport av brandfarliga vätskor och gaser 225 Besiktning av fordonsmonterade kranar utom vajerspel eller personkorgar a) första besiktning 1. om den företas i samband med en annan besiktning 335 2. i övriga fall 355 b) återkommande besiktning 1. om den företas i samband med en annan besiktning 230 2. i övriga fall 245 Besiktning av vajerspel 125 Besiktning av personkorgar 125 Besiktning av vinschar 125 Besiktning för viss internationell godsbefordran på väg under tullförsegling (TIR-besiktning) a) typbesiktning 3 340 b) första besiktning 435 c) återkommande besiktning 385 Besiktning för befordran av farligt gods på väg (ADR- respektive ADR-S-besiktning) a) första besiktning 1. grundavgift 435 2. avgift för varje ämnesklass som besiktningen avser 245 b) återkommande besiktning 435 Besiktning för internationell befordran av lättfördärvliga livsmedel (ATP-besiktning) a) första besiktning 2 640 b) återkommande besiktning 1 980 Särskild besiktning föreskriven av trafik- säkerhetsverket eller en länsstyrelse i ett dispensärende 410 Plombering av en taxameters fastsättning i ett fordon 125 Utfärdande av ett intyg enligt 34 § bil- registerkungörelsen (1972:599) 21 För förrättning som inte utförs vid bilprovningsstation får avgifter i stället för vad som angetts ovan i denna förordning tas ut med högst 340 kronor per timme. Med efterkontroll avses i denna förordning en sådan begränsad kontrollbesiktning som anges i 81 § fordonskungörelsen (1972:595). I fråga om besiktning av kilometerräknarapparatur avses med efterkontroll en besiktning som sker inom en månad från den närmast föregående besiktningen av apparaturen. Om annan kontrollbesiktning än efterkontroll av fordon, vars inställelsetermin består av fem månader, görs efter utgången av inställelseterminens tredje månad, får avgiften höjas till följande belopp: a) För personbilar och för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av högst 3 500 kilogram, till 175 kronor, b) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av 3 501--7 000 kilogram, till 220 kronor, c) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar, till 285 kronor, och d) för lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar, till 335 kronor.