Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:849 · Visa register
/r1/ Förordning (1988:849) om fortbildningsnämnder;
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1988-06-14
Övrigt: Rättelseblad SFS1988:849 har iakttagits. Författningen har upphävts gennom SFS1991:1062.
Ikraft: 1988-07-01
Upphävd: 1991-07-01
/r3/ Allmänna föreskrifter 1 § I 16 a kap. högskoleförordningen (1977:263) finns föreskrifter om fortbildningsnämndernas sammansättning. /r3/ Verksamhetsområde 2 § Fortbildningsnämndernas verksamhetsområden omfattar följande län, */k/ Fortbildningsnämnden i Stockholm: */-k/ Stockholms och Gotlands län, */k/ Fortbildningsnämnden i Uppsala: */-k/ Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län, */k/ Fortbildningsnämnden i Linköping: */-k/ Östergötlands och Jönköpings län, */k/ Fortbildningsnämnden i Lund: */-k/ Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län, */k/ Fortbildningsnämnden i Göteborg: */-k/ Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län, */k/ Fortbildningsnämnden i Umeå: */-k/ Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. /r3/ Uppgifter 3 § Fortbildningsnämnden skall särskilt 1. verka för att skolväsendets personalutbildning bedrivs efter de mål och riktlinjer som har fastställts för verksamheten, 2. inhämta uppgift om skolväsendets behov av och önskemål om personalutbildning och med utgångspunkt däri besluta om tilldelning av medel för sådan utbildning till högskoleenheter och andra utbildningsanordnare, 3. ombesörja en ändamålsenlig planering, samordning och utveckling av personalutbildningen, 4. i vissa fall svara för genomförande av personalutbildning, 5. följa resultaten av personalutbildningen och i samarbete med kommuner, länsskolnämnder och utbildningsanordnare av olika slag utvärdera denna, 6. stödja och främja personalutbildningen genom information, utvecklingsinsatser och andra åtgärder, 7. lämna skolöverstyrelsen underlag för anslagsframställning samt 8. årligen till skolöverstyrelsen avge verksamhetsberättelse. 4 § Fortbildningsnämnden i Uppsala skall ansvara för språkassistentverksamheten och viss fortbildning inom området moderna språk när det gäller utbildning i utlandet. Fortbildningsnämnden i Linköping skall ansvara för fortbildning av folkhögskollärare samt kurser för lärare och ledare i frivillig musikverksamhet. Fortbildningsnämnden i Umeå skall ansvara för fortbildning av lärare i sameskolan. Förordning (1990:570). /r3/ Ärendenas handläggning 5 § I arbetsordningen eller i särskilt beslut får nämnden överlämna till fortbildningsledaren att avgöra ärenden som inte är av sådan art eller beskaffenhet att de bör prövas av nämnden. 6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. 7 § Fortbildningsledaren är skyldig att närvara vid nämndens sammanträden och har rätt att delta i nämndens överläggningar. 8 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut av nämnden får det dock medges att ärenden som avgörs av fortbildningsledaren enligt 5 § inte behöver föredras. 9 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut av nämnden skall det bestämmas vem som får infordra förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden. /r3/ Överklagande 10 § Nämndens beslut i ärenden enligt denna förordning får inte överklagas.