Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:691 · Visa register
Förordning (1988:691) om kontaktförbud
Departement: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1988-05-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:410
Ikraft: 1988-07-01
1 § Har åklagare meddelat beslut enligt 12, 12 a eller 23 § lagen (1988:688) om kontaktförbud, ska den som förbudet avses skydda underrättas om beslutet. Har domstol beslutat i fråga om kontaktförbud, ska den som förbudet avses skydda underrättas om beslutet. Att beslut om kontaktförbud ska delges den mot vilken förbudet avses gälla framgår av 5 § lagen om kontaktförbud. Förordning (2011:970). 2 § I samband med att kontaktförbud meddelas ska den mot vilken förbudet avses gälla särskilt underrättas om innebörden av förbudet. Vid beslut om kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning ska den mot vilken förbudet avses gälla dessutom särskilt underrättas om vad han eller hon är skyldig att göra för att medverka till att övervakningen ska komma till stånd och kunna fortgå. Förordning (2018:410). 3 § Har en begäran om kontaktförbud gjorts till Polismyndigheten, ska åklagaren omedelbart underrättas om detta. Om en polisman har tagit med sig en person till förhör enligt 6 § lagen (1988:688) om kontaktförbud, ska åklagaren omedelbart underrättas om detta för prövning av frågan om offentligt biträde enligt 7 a § lagen om kontaktförbud. Förordning (2014:1139). 4 § Om en domstol eller en åklagare meddelar beslut om kontaktförbud eller häver eller ändrar ett sådant beslut, ska Polismyndigheten genast underrättas om beslutet. Bestämmelser om registrering av beslut om kontaktförbud finns i lagen (1998:620) om belastningsregister och förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Förordning (2014:1139). 4 a § Om en domstol eller en åklagare meddelar beslut om kontaktförbud ska socialnämnden genast underrättas, om den mot vilken beslutet avses gälla och den som förbudet avses skydda har gemensamma barn under 18 år eller om någon av dem bor tillsammans med barn under 18 år eller om barn under 18 år har umgänge med någon av dem. När ett beslut om kontaktförbud avseende gemensam bostad meddelas ska socialnämnden alltid underrättas. Underrättelse ska ske till socialnämnden på den ort där förbudet helt eller huvudsakligen ska gälla och i förekommande fall även till socialnämnden på den ort där barnet bor, om det är en annan ort. Förordning (2016:1012). 4 b § I samband med att ett kontaktförbud avseende gemensam bostad meddelas ska den som meddelat beslutet informera den mot vilken förbudet gäller och den som förbudet avses skydda om vilka myndigheter, organisationer och andra som kan lämna stöd och hjälp. Förordning (2011:970). 4 c § När en fråga om kontaktförbud avseende gemensam bostad, utvidgat kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning eller särskilt utvidgat kontaktförbud aktualiseras ska den mot vilken beslutet avses gälla informeras om sin rätt till offentligt biträde enligt 7 a § lagen (1988:688) om kontaktförbud. Förordning (2018:410). 5 § Polismyndigheten får, efter att ha gett Åklagarmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av de bestämmelser i lagen (1988:688) om kontaktförbud som avser kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning. Åklagarmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om kontaktförbud. Förordning (2018:410).